عدم رعایت آداب، باعث تغییر عنوان عیادت به مزاحمت می‌شود

تألیفات مدیر

عدم رعایت آداب، باعث تغییر عنوان عیادت به مزاحمت می‌شود

تغییر عنوان

شرح حدیث: " أفضَلُ العبادَةِ أجراً سُرعَةُ القِیامِ مِن عِندِ المَریضِ"

 

مسعود رضانژاد فهادان

چکیده مقاله:

عیادت از مریض یک عمل ارزشمند اجتماعیست که چنانچه با قصد قربت و رعایات آداب، همراه گردد علاوه بر ثواب اخروی دارای آثار مثبت دنیوی نیز خواهد بود. اما چنانچه همین عمل، بدون رعایت آداب آن به جا آورده شود نه تنها از زمره عبادات خارج، بلکه گاهی به گناه و معصیت نیز تبدیل می‌شود.