01_ چگونگی ایجاد احساس کار آمد بودن؟

مقالات مدیریّتی

01_ چگونگی ایجاد احساس کار آمد بودن؟

 

إلقاء احساس کار آمد بودن و چگونگی آن

 

این یک نکته بسیار مهم روحی و روانی است که آحاد کارکنان خصوصاً مسئولین سازمان احساس کنند وجودشان برای تشکیلات کارساز است.

 

این احساس عموماً برای مسئولین رده یک و دو و هم برای مدیر وجود دارد. امّا کاربرد این توصیه، بیشتر در مورد عناصر و آحاد جزء در اعماق سازمان است که اصولاً به تناسب وسعت و گستردگی یک سازمان نظامی یا غیر نظامی چه بسا هیچ وقت اسم یا حتی چهره آن‌ها هم برای مدیر و فرمانده شناخته شده نباشد.

شبکه های اجتماعی