إعطاء پیش از موعِد

تألیفات مدیر

إعطاء پیش از موعِد

إعطاءِ پیش از موعِد و بیش از ظرفیّت

إعطاءِ پیش از موعِد و بیش از ظرفیّت، موجب کفران آن خواهد شد؛ این یک اصل در میان اغلب انسان‌هاست که نمی‌توان با آن جنگید.

مردم بدنبال چیزهایی هستند که بسختی بدست می‌آورند؛ مردم بدنبال چیزهای نایابند.

برای همین است که طلا و الماس، قیمتی شده و در عوض، آهن و چدن، ارزان؛ در صورتی که خدای متعال در آیه 25 سوره حدید، راجع به آهن می‌فرماید:

أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس؛ ما آهن را نازل کردیم ‏همان آهنی که در آن، سختی شدید است و منافعی برای مردم دارد.

و حال آنکه هیچ گاه، خداوند متعال، چنین تعبیری را برای طلا و الماس و جواهر، بکار نبرده است.

و همه می‌دانیم که تا بوده «طلا» قیمتی بوده و آهن، ارزان...

و تا بوده این آهن بوده که به بشریّت خدمت کرده نه جواهر و الماس!

شبکه های اجتماعی