آیه برای حرمت شراب

مجله اینترنتی فهادانفلسفه احکام - علی بن ابراهیم - حرام بودن شراب - فواید شراب در قرآن - وعده شراب در بهشت - حکم خوردن شراب و نماز - آیه 90 سوره مائده - آیه 219 سوره بقره - نظر قرآ

امروز شنبه 09 اردیبهشت 1396