(متن_صوت_فیلم) سیری در صحیفه سجادیه (1)

شخصیّت‌ها شرح دعا و حدیث

(متن_صوت_فیلم) سیری در صحیفه سجادیه (1)

جلسه ی اوّل سیری در صحیفه سجادیه

در این متن می‌خوانید:
   1. توضیحاتی در مورد صحیفه
   2. لزوم بصیرت در هنگام مطالعه‌ی کتب
   3. قرآن کتاب الهی
   4. توضیحی در مورد شیخ علی خان مدنی
   5. مهمترین مستدرک‌ها بر کتاب صحیفه
   6. اثبات صحّت دعای وارده از معصوم به دست امام زمان
   7. مقدّمه‌ی صحیفه از کتاب سیّد علی خان
   8. متن مطالب کتاب سیّد علی خان
   9. حکایت آیت الله مرعشی و شیخ طنطاوی
   10. جواب طنطاوی به صحیفه‌ی آقای مرعشی
   11. فضیلت کتاب صحیفه از زبان ابن شهر آشوب
   12. برتری مدرسه‌ی کوفه و بصره در ادبیات عرب
   13. معنای کلمه‌ی شطط
   14. تعجّب جن از عظمت قرآن
   15. عاقبت عالم بصری
   16. علّت نامیده شدن صحیفه به کامله
   17. بحث سیری در صحیفه‌ی سجّادیّه
   18. اهمّیّت دعا
   19. مکمّل و متمّم اعمال عبادی
   20. معنای دعا در لغت
   21. بحثی در مورد فعل طلب
   22. درخواست براساس خضوع
   23. طلب دعا از پیامبر و بزرگان دین
   24. سفارش امام صادق به دعای مخصوص
   25. پرسش معنای درخواست از عطا
   26. حکایت یکی از بخشندگان عرب
   27. داستانی از امیّه بن ابی الصّلت شاعر
   28. مثال‌های از تفاوت معنای دعا در قرآن
   29. امر خدا به دعا کردن بعد از نمازهای واجب
   30. آسیب‌شناسی علّت برآورده نشدن حاجت توسّط بزرگان دین
   31. عوامل استجابت نشدن دعا
   32. داستانی از مثنوی در مورد استجابت دعا
   33. دو معنای استجابت دعا
   34. تصحیح غلط غلط‌انداز در ربیع الابرابر زمخشری