نظر آیت الله خوئی راجع به محمد بن علی ماجیلویه

مباحث تاریخی دروس حوزه

نظر آیت الله خوئی راجع به محمد بن علی ماجیلویه

بررسی وثاقت محمّد بن علی ماجیلویه

شواهدى هم که آقای (آیت الله العظمی)، خوئى مطرح كرده تمام نيستند. اگر مرحوم صدوق در جايى به روايت كسى كه أنصب النواصب است تمسك كرده، موارد خاصی بوده که به وثوق حدیث، لطمه‌ای وارد نمی‌شده است.

مثلًا اگر شخص ناصبى، فضيلتى را در مورد اهل بيت «عليهم السلام» نقل كند، اعتبار اين نقل حتى بيشتر از اعتبار روايتى است كه شخص بسيار عادل نقل مى‌كند، نه از باب اعتبار ذاتى شخص ناصبى، بلكه از باب قرينه بسيار قوى كه بر صدق روايتش وجود دارد، چون با وجود اينكه ناصبى، داعى بر نقل فضائل اهل بيت علیهم السلام ندارد، اما همين كه فضيلتى نقل كرد اطمينان بسيار قوى بر صحت روايتش‌ حاصل مى‌شود.

شبکه های اجتماعی