جای مهتاب (صوت)

جای مهتاب (صوت)

جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب

من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست

آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش