استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

مذهبی

استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

 

استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

 

هشدار!!: طبق فقه شیعه استمناء و استشهاء حرام و جزو گناهان کبیره می باشد.این مطلب در نقد عقاید اهل سنت و جماعت آورده شده است.

فتاوای قابل تامل فقهای اهل سنت

(فتوا استفاده از آلت مصنوعی توسط زنان)

 اگر زنی شوهر نداشته باشد و شهوت بر او غلبه کند...

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

مسائل جنسی

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

کلیتوریس: در زن حکم آلت مرد را دارد و حتی ملامسه مختصرآن تحریک شدیدی به زن می‌دهد آلت مرد نیز با ملامسه زن تحریک می‌شود و هر چه به حشفه نزدیک‌تر حساس‌تر است تا به حدی که سلول‌های نوک آلت حتی گرمی و سردی را حس نکرده و فقط برای لذت کردنند.