آموزش اصول حرفه‌ای بوسیدن همسر (مخصوص آقایان)

خانه و خانواده

آموزش اصول حرفه‌ای بوسیدن همسر (مخصوص آقایان)

آموزش اصول حرفه‌ای بوسیدن همسر (مخصوص آقایان)

از آن جایی که لب‌های زن عضو تحریک کننده شماره یک او به شمار می‌روند، این مهم است که شما احساسی ماندگار و محرک برای همسرتان  به جای بگذارید. مهارت در بوسیدن تنها شامل دانستن چگونگی عملکرد زبانتان داخل دهان همسرتان بدون صدمه زدن به لوزه‌هایش نیست. بلکه، شامل کل دهان، لب‌ها، زبان، دندان‌ها و بقیهٔ قسمت‌های بدن نیز می‌شود.

یک دستان را در اختیار خانمتان قرار دهید.

موقعیت قرار گرفتن دست‌هایتان روی بدن او در هنگام بوسیدنش بسیار حائز اهمیت است. محکم اما به نرمی صورتش را بگیرید ضمن این که زبانتان را داخل دهانش می‌برید و لب‌هایش را می‌مکید، این کار قطعاً برایش بسیار لذت آور خواهد بود.