موافقان و مخالفان خمس در عقار و اراضی

مجله اینترنتی فهادان

برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
قالب جدیدی برای وبلاگتان نیاز دارید؟!!
شهرقالب !
دنبال مطالب تفریحی هستید؟!
بخش تفریحی!
تابلو اعلانات1

تابلو اعلانات 3

تابلو اعلانات 2

بازار تبریزی‌ها

بازارچه فهادانموضوع:موافقان و مخالفان خمس در عقار و اراضی

سخن در خمس غنائم غیر منقوله از جمله زمینهایی بود که در جنگ بین مسلمانان و کفار بدست میاید. همه فقها اتفاق نظر دارند که اراضی مفتوحة عنوة متعلق به تمام مسلمانان میباشد، اما اختلافی درگرفته که آیا اخراج خمس این اراضی قبل از تعلق به تمام مسلمانان، لازمست یا خیر؟ در جلسه گذشته گفته شد که مشهور فقها به خصوص در میان متقدمین- مثل شیخ طوسی و جناب ابن ادریس و محقق- قائل به وجوب اخراج خمس این اراضی قبل از انتفاع عمومی آن شده اند. مستند قول مشهور اطلاق آیه شریفه «و اعلموا انما غنمتم...» بود که لزوم خمس را در هر دو دسته غنائم جنگی اعم از منقول و غیر منقول ثابت میدانست.(بعلاوه روایت ابی بصیر)
در مقابل این نظریه صاحب حدائق به پا خاسته و به مقتضای روایات قولی یا فعلی فراوانی که دلالت دارد اراضی مفتوحة عنوة، مال تمام مسلمانان می باشد و سخنی از اخراج خمس آن نمیکند آیه شریفه را تخصیص زده و خمس این اراضی را لازم نمیداند.
ادله استاد خوئی در تایید فرمایش صاحب حدائق
در مقام دفاع از صاحب حدائق، استاد خوئی چندین وجه برای ترجیح نظریه صاحب حدائق ذکر کرده اند:
1.صحیحه ربعی بن عبد الله[1] در طایفه اول روایات صاحب حدائق در جلسه گذشته نقل شد بدین مفاد که غنائمی که بعد از جنگ، نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آوردند بدست ایشان بین رزمندگان تقسیم شد. در این روایت سخنی از اراضی و گرفتن خمس ازین اراضی وجود ندارد.
به تعبیر استاد خوئی ره، اگر چه مورد این صحیحه منقولات بوده است اما از آن استیناس میشود که در اراضی بدست آمده در جنگ که تقسیم بین حاضران صحنه نبرد، نشده تخمیسی هم در آنها نبوده است همانگونه که در منقولات چنین کاری کردند. با بیان فوق از صحیحه ربعی، اطلاق آیه شریفه در مورد غنائم غیر منقوله، زیرسوال میرود و نمیتوان به راحتی «غنمتم» در آیه را شامل غنائم غیر منقوله مثل اراضی دانست.
2. مدعی گوید که غنیمت عام بوده و شامل اموال منقول و غیر منقول میشود. اما استاد ره میفرمایند که در مقابل روایات اراضی خراجیه، دلالت دارد که این زمینها  ملک تمام مسلمانان – اعم از مسلمانان حاضر یا غایب- تا روز قیامت خواهد بود. پس یک عام داریم که بعمومه، اخراج خمس اموال منقوله و غیر منقوله در جنگ را لازم میشمارد. از طرفی روایات اراضی خراجیه دلالت دارد که همه این اموال از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت بوده و نسبت به اخراج خمس این اراضی با تمسک به اطلاق این روایات، استفاده عدم اللزوم میشود.در اصول نیز خوانده ایم که اطلاق خاص- یعنی روایات داله بر مالکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحة عنوة- مقدم بر عموم عام - یعنی آیه شریفه خمس- میباشد؛ در نتیجه آیه شریفه مقید به غیر اراضی از غنائم منقوله، خواهد بود.
 اشکال و جواب
اشکال:در تعارض بین خاص روایی و عام قرآنی، عام قرآنی را باید مقدم داشت چه آنکه هر دلیل خاصی نمیتواند مخصص عام قرآنی شود و در تعارض بین دلیل کتاب و دلیل سنت، اولی بر دومی مقدمست.
جواب: ما هم قبول داریم که قرآن در تعارض با روایت، بر آن مقدم میشود اما جزء اولیات اصولست که رابطه بین عام و خاص، رابطه تعارض نیست و مثَل عام و خاص، مثَل قرینه و ذی القرینه است که امکان جمع عرفی بین آنها وجود دارد و نوبت به تعارض و قواعد آن نمیرسد. پس هر خاصی - ولو از روایت معتبر باشد- به منزله قرینه بر عام - و لو از کتاب باشد- بوده و مقدم میشود.البته دلیل خاص روایت، باید از اعتبار برخوردار باشد مثل خبر عادل واحد که میتوان عموم کتاب را بدان تخصیص زد، چه رسد به مثل مقام بحث که تعلق اراضی مفتوحة عنوة به تمام مسلمانان، به ادله متواتره ثابتست و تردیدی در تقدیم این دلیل بر عموم کتاب باقی نمیماند.
3.اگر حکمی بر ثبوت وصف عنوانی رفت و حکم بر آن وصف جعل شد نفی و اثبات حکم دائر مدار آن موضوع خواهد بود. در آیه شریفه، خمس بر عنوان غنیمت بار شده است پس باید در مفهوم غنیمت دقت کرد تا بعد از صدق آن در موارد مختلف، حکم لزوم خمس را جاری کرد. با تامل در مفهوم غنیمت، روشن میشود غنیمت آن فائده ایست که نفعش به شخص گیرنده غنیمتی که در کارزار حضور دارد، صدق میکند. در این تعریف اگر فائده ای به جنگجویان برسد نه از آنجهت که در جنگ حضور داشته اند بلکه از آنجهت که حقیست متعلق به همه مسلمانان و ایشان هم به عنوان یکی از مسلمین، از آن سهمی برده اند دیگر بدان غنیمت مقاتل نگویند و لو اینکه این مال در جنگی که خود غانمین، در آن حضور داشته باشند و به برکت غلبه آنها بدست آمده باشد. ولی چون از ابتدا سهم معینی در اراضی برای مجاهدان - مثل غنائم شخصی- برایشان منظور نشده است و ایشان مثل دیگر مسلمانان از آن بهره میبرند پس بدان غنیمت مقاتل - بوصف کونه مقاتلا- نمیگویند.
در نتیجه به اموالی چون زمین که به تمام مسلمانان تا روز قیامت تعلق دارد غنیمت مقاتل، صدق نکرده و اطلاق آیه شریفه خمس و کلمه «غنمتم» شامل آن نخواهد بود.
بعلاوه میتوان گفت که از مجموع اطلاق آیات و روایات برمیاید: خمس در مواردی لازمست که فایده و سودی به شخصی برسد و در مجموعه اموال یک شخص، داخل شود.پس در اینصورت خمس اموالش را باید در موعد مقرر، از اموالش اخراج و به امام برساند؛ چنانکه زکات به اموال اشخاص تعلق دارد و بعد از آنکه شرایط آن از قبیل حلول حول یا بلوغ نصاب فرا رسد، شخص باید آن را از اموالی که ملک شخصی وی بوده است خارج سازد. اما اموالی که از ابتدا تعلق به شخص خاصی ندارد مثل اراضی خراجیه که از ابتدا ملک تمام مسلمانان تا روز قیامت می باشد و از ابتدا مالک شخصی معینی ندارد مطالبه اخراج خمس از این اموال عامه بی معناست و با دلالت روایات خمس ناسازگارست.
4.روایاتی بدین مضمون وارد شده که «لاخمس الا بعد المئونة» یعنی اگر شخص خاصی، در راه تحصیل فائده ای، هزینه ای متقبل شود، در هنگام احتساب خمس میتواند هزینه های کسب و درآمد خود را از باقیمانده مال کم کرده و بعد خمس مالش را حساب کند. پرواضحست که این عبارت در مورد اموال و فوائد شخصی و جزئی معنا دارد و در مورد اراضی خراجیه- که اموال عامه مسلمانانست- چنین عبارتی از اساس قابل تطبیق نیست زیرا اگر هم هزینه هایی برای نگهداری این اموال عمومی همانند اوقاف عامه صورت میگیرد، منتسب به شخص خاصی نبوده و از منبع عمومی این اموال، هزینه ها  تامین میشود.
5.ممکنست کسی نسبت بین روایات اراضی و آیه شریفه خمس را عموم و خصوص من وجه، فرض کند بدین معنا که آیه خمس،شامل انواع غنائم از جمله فواید منقوله و غیر منقوله میشود و خمس این هردو دسته را لازم میشمارد. روایات اراضی خراجیه نیز قائلست که تمام زمین- چه مقدار یک پنجم آن و چه چهار پنجم باقیمانده- همه متعلق به تمام مسلمانان میباشد. محل اجتماع ماده ایندو در مقدار یک پنجم از اراضی خراجیه است که آیه آن را از آنِ مصارف خمس میشمارد، در مقابل روایت آن را متعلق به تمام مسلمانان میداند. استاد میفرمایند برقراری نسبت تعارض بین دو دلیل، باز هم نفعی برای طرفداران  لزوم اخراج خمس از زمین ندارد چه در اینصورت دو دلیل در ماده اجتماع تعارض و تساقط کرده و باید به اصل اولی در مساله رجوع شود.استاد خوئی ره در ادامه مدعی میشوند که اصل اولی در مساله برائت از لزوم ادای خمس بوده و باز یک پنجم اراضی خراجیه را باید متعلق به  مالک آن، دانست. مستند این ادعای اخیر ایشان نیز از آنجا نشات میگیرد که گویند خمس از ملک مالک به مصارف آن، منتقل میشود و وقتی لزوم خمس را با اصل منتفی دانستیم مال را باید متعلق به مالک اولی آن دانست.
اشکال بر برخی از وجوه استاد خوئی ره
برخی از وجوهی که استاد در حمایت از صاحب حدائق اقامه کرده اند قابل خدشه میباشد از جمله میتوان در اشکال به وجه اخیر گفت: با روایاتی که در روزهای گذشته مبنی بر ملکیت امام بر تمام زمین، بیان کردیم شاید بتوان ادعا کرد که مالک اصلی و اولی همه اموال از جمله زمینها ائمه علیهم السلام میباشند و در صورت تعارض در ملکیت، مالک اولی نه مسلمانان بلکه امام معصوم ع باشد.و بر همین اساس نام فیء بر اراضی انفال نهاده شده و فیء به معنی رجوع و بازگشت است که با غلبه مسلمین، اراضی تحت ید کفار به مالک اصلی آن که امام معصومست برمیگردد.
رای استاد میلانی در میانه
استاد میلانی در میانه این نزاع، چاره ای دیگر دارند. ایشان میفرمایند[2] از طرفی سخن صاحب حدائق با قواعد مناسبت بیشتری دارد(و نحن ابناء الدلیل) از طرفی مبنای مشهور امری متسالم بین اصحاب میباشد و بدین راحتی نمیتوان ازین شهرت نیز چشم پوشی کرد ولی آنچه امروزه بکار ما میاید آنکه صرف نظر از اختلاف فوق، ائمه علیهم السلام استفاده شیعیان را از اراضی خراجیه به صورت مطلق تحلیل کرده اند و در این میان بین اینکه این اراضی متعلق خمس هستند یا از آنِ مسلمانان میباشند تفاوتی در جواز استفاده ما شیعیان در عصر غیبت، نخواهد داشت.[3]
اقول: استناد استاد میلانی ره به روایات تحلیل اگر در مورد شیعیان بکار آید ولی راه انتفاع غیر شیعه از دیگر فرق اسلامی ازین زمینها را می بندد و شاید برای متولیان امر- در صورت بسط ید- گرفتن خراج ازین زمینها لازم باشد در حالیکه کسی مدعی این تمایز بین شیعه و سنی در جواز انتفاع نشده است. شاید هم به دلیل عدم تمکن، مجال این تفکیک در میان فقهای ما از اساس، غیر قابل تصور بوده باشد.فتامل!
و اما روایت ابی بصیر:«کل شیي قوتل علیه...»[4](باب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح5)اولا بخاطر وقوع علی ابن ابی حمزه در طریق،‌ضعیف است بعلاوه روایات اراضی مفتوحه مخصص آن خواهد شد مثل آیه علی ما تقدم.

 


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص510، ط آل البیت.

[2] محاضرات فی فقه الامامیة، سید هادی میلانی، کتاب الخمس، ص21.

[3] قال المقرر:اگر روایات تحلیل را ثابت دانستیم ولی در مصارف خمس، سه سهم از شش سهم را متعلق به سادات فقیر و نیازمند و ابن السبیل دانستیم-کما قال به الاکثر- روایات تحلیل فقط در نصف خمس-که سهم اختصاصی امامست- راهگشاست ولی نمیتواند در نصف دیگر خمس یعنی سهم سادات را منتفی سازد مگر قائل به ولایت امام در سهم سادات شویم.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، ط آل البیت.


تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری و عضویت سریع

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
صفحات جداگانه

دلال‌هایی که پول سفره‌شان، کارمزد خرید و فروش کلیه مردم است!
🎥آمارهای غلط دولت
انتشار اولین ویدئو از بمب در مسیر اتوبوس دورتموند
رانندۀ مست در یکی از خیابان‌های انگلیس با ماشینش پرواز کرد!
پیاده کردن زوری مسافر از هواپیما رشته به خدا نکنید آقا این کارا رو
طنز نامزدهای ریاست‌جمهوری ۷ -- جوان ۱۹ ساله سوژه عکاسان
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 6 -- من زنی هستم که همه رؤسای جمهور، حامی من هستم!! میگید نه به تلگرامم سر بزنید و ممبراشا ببینید
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 5 -- کلیددار جدید ریاست جمهوری رسید! -- کلید من قفل‌هایی را که نگذاشتند روحانی بگشاید می‌گشاید!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 4 -- میرسلیم با لباس کار و کلاه ایمنی آمد -- به نفع هیچ نامزدی کنار نمی‌روم آمده‌ام تا بمانم!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 3 -- کاندیدای ریاست جمهوری، پیغمبر از آب در آمد
طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت ۱۴4 - پس از یکماه غیبت
سوتی ضایع و خنده‌دار عنایتی و پسرانش در برنامه نود!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 2
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 1
نجات معجزه آسای پیرمرد پس از زیرگرفته شدن توسط مترو
گیر کردن سر یک زن، میان درهای مترو +ویدیو
تصاویری از حمله هوایی به یک داعشی
آخرین صداهای شهید علیزاده وقتی داشت شهید میشد از بیسیم با پسر کوچکش درد دل کرد اگه دلشا نداری گوش نده
لحظه ای از خندوانه که خیلی ها را گریاند
عجائب هفت‌گانه یکیش اینه: مقایسه حجم نقدینگی در سال 92 و 95
افشاگری بی‌سابقه فائزه هاشمی از دولت روحانی
مدیر سابق انرژی اتمی از نحوه اخراجش می‌گوید!! (فقط یک دقیقه)
ببینید مدیر سابق انرژی اتمی الان چه کارست!!!
صحنه تصادف وحشتناک با یک پرنده در ترن هوایی
سؤال مجری رادیو: با توجه به اینکه وضع مردم خوب شده تفریحشون چیه و پاسخ‌های جالب مردم
اعلام خبر مرگ و تشییع فردین در صدا و سیما سال ۷۹
صدا و سیما حسابی از خجالت آخوندی در آمد!
ببینید: سوتی عجیب شهرداری در نصب یک بیلبورد!
انتقاد از زیاد بودن تعطیلات در کشور
ببینید: وحشت مردم استکلهم از زیر گرفتن عابران پیاده
تحلیل خبرنگار CNN از پیام حمله آمریکا علیه ایران
اولین تصویر از حمله موشکی آمریکا به سوریه!
حاشیه پس از کنفرانس خبری دکتر احمدی‌نژاد
هشدار: دزدیدن بچه ها مثل آب خوردن
جنگ روسیه و اوکراین بر سر یک خواننده زن
تیزر مستندجنجالی جدید عربستان علیه ایران که قرار است از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش شود!(زیرنویس فارسی)
تیکه کلفت مدیری به بازیگر زنی که با اصرار از او عیدی گرفت
سخنرانی جنجالی دانشمند درباره انتخابات 96
احمدی نژاد و دور زدن توصیه رهبری!
شکلک در آوردن خبرنگاری برای احمدی‌نژاد در حضور خود احمدی‌نژاد
توهین اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی به مردم
چرا تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست؟
کشاورز نگون بخت در شکم مار پیتون
خروج موجود عجیب الخلقه بلعیده شده از شکم مار پیتون!
مجموعه طنز نعلبکی - قسمت اول : کمیته حقیقت یاب
آیت الله جوادی حق دخالت در سیاست را ندارد
فیلم کوتاه «ضد نژاد پرستی»
انتقادات صریح حمید گودرزی از سینما در برنامه دورهمی
جنجال خوردن گوشت یک دانشجو در هند
تکان خوردن تکه گوشت در قصابی
توضیح مبلغ مصری درباره حلال بودن خوردن گوشت سگ
شکار گاو توسط ببر بنگال
خوردن وحشتناک گوشت سگ زنده در چین
خوردن زنده زنده انسان توسط سگ وحشی
اعترافات تکان دهنده قاتلی که دختر همسایه شان را به جرم خیانت تکه تکه کرد!
برنامه تیتر امشب شبکه خبر بخاطر انتقاد یک استاد دانشگاه به دولت، نیمه‌کاره قطع و تکرار آن هم!
دابسمش گزارش عادل فردوسی پور بازی ایران قطر
پلیس وظیفه شناس و عادل فردوسی پور تنها 8 دقیقه قبل ازبازی ایران و چین
سؤال بی‌شرمانه به توان بی‌نهایتِ مجری مشهور از زن مصاحبه شونده در حضور شوهرش و پاسخ بی‌شرمانه‌تر آن زن
قسمتی از فیلم تازه منتشر شده داعش بزبان فارسی
توضیحات بسیار عجیب علوی درباره وزیر شدنش
طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت ۱۴۳ در دوران روحانی متشکریم!!
بیانات مهم رهبر انقلاب در جلسه خارج فقه
فناوری: تولید برق با یه قطعه ساده
ساخت لامپ پر نور به وسیله مداد
ویدیو جالب از بخاری روشن کردن
تولید برق با سیم سیار
با عرض پوزش بابت این صحنه‌های دلخراش
حرف زدن دختر دو سر آمریکایی با هر دو دهانش
عجیباً غریبا: نامرئی شدن مرد آفریقایی با پودری عجیب
ببینید: اقتدار نیروی انتظامی در دستگیری و جمع‌آوری اراذل و اوباش.
وقتی امام خمینی درخواست روحانی را برای ملاقات به خاطر تخلّف در شورای نظارت رد می‌کنند! (44 ثانیه)
بالاتر از خبر ۲۸ بهمن ۹۵: از سوال پرسیدنی که مجازاتش زندان است تا هواپیمای نو نیامده به تعمیرگاه رفت!
ببینید: مستند از کودک پنج ساله تا سران فتنه!
کلیپی از جفت گیری طاووس را برای شما قرار دادیم.
گنجشکی بعد از برخورد با شیشه، بیهوش شده و گنجشک دیگری با روش‌های مختلف او را به هوش می‌آورد!
ویدئوی تأثیر گذار از به آتش کشیدن یک موتور سوار ریشی توسط فتنه‌گران 88
نشانه‌گیری این دختر، دنیا را مبهوت خود کرده!
صحبت‌های دختر جوانی که چند روز پیش، پزشک ‌اصفهانی به جای غده، تنها کلیه‌اش را خارج کرد.
وعده‌های شیک و مجلسی دولتمردان!
ببینید: چینی‌ها، اینگونه فرهنگ‌سازی می‌کنند!
ببینید: شعارهای ساختار شکنانه خوزستانی‌ها مقابل درب استانداری
تفاوت فتحش معذرت‌خواهی در خارج و ایران
چند گل قشنگ و دیدنی
افشاگری بی‌سابقه و مستند دکتر علی کرمی
فیلم/ توزیع تصادفی دعوتنامه مهمانسرای امام رضا علیه‌السلام در میان زائران مسیر مشهد.
آمار دروغ اشتغال، توسط دولت راستگویان
شوخی جنسی با خبرنگار، در حین پخش زنده
کلیپی ناب از فلر پراکنی جنگنده اف ۱۶
قسمت بیست و دوم طنز سیاسی دیش و میش.
رهبر انقلاب: واقعا اگر ممكن بود، می‌رفتم همدان دیدن این مرد!
مصاحبه جنجالی جلال حسینی و مهدی رحمتی پس از دربی۸۴
دعوای هوادارن استقلال و پیروزی بیرون از ورزشگاه پس از دربی ۸۴، منجر به زخمی شده بیش از صد نفر شد.
پاره شدن شلوار مجری ایرانی در برنامه زنده! (66 ثانیه)
بیاد تمامِ قربانیانِ اسید پاشی قسمت اول (60 ثانیه)
کلیپ واقعی پرتاب کفش بر سر رئیس جمهور آمریکا (3 ثانیه)
انتقاد وزیر بهداشت از شهاب حسینی و شهرزاد
با تبر، بیضه‌ها و آلت طرف را از بیخ می‌کنه
فیلم افشاگری جدید کارمند شبکه جم
دختری که به 20 زبان صحبت می‌کند!!
بازار گردی 1

بازار طوس

بازار انقلاب

بازار روز