عاقبت: نمامی _ حسادت _ شراب‌خواری

داستان و حکایت فروع دین

عاقبت: نمامی _ حسادت _ شراب‌خواری

سرانجام بد

فُضیل بن عیاض یکی از رجال طریقت است. او شاگردی داشت که از همه شاگردان دیگرش داناتر و بزرگوارتر و اعلم تر بود.

این شاگرد را مرضی دچار گردید، و ناخوش شد، تا اینکه مرگش رسید. در حال احتضار بود که فُضیل بر سر بالین او آمد. نزد سر او نشست و شروع کرد به قرآن خواندن.

پربازديدها

شبکه های اجتماعی