متن کامل پروتکل بزرگان صهیون (۱)

متن کامل پروتکل بزرگان صهیون بر اساس چاپ هشتاد و یکم انگلیسی (۱۹۸۵)

پروتکل اول

ما هر اندیشه‌ای را جداگانه بررسی می‌کنیم و با مقایسه و نتیجه‌گیری به توضیح و تبیین آن می‌پردازیم تا ماهیت آن خود به خود برای ما روشن شود و حقایق همراه و اطراف آن را ببینیم. اما شیوه سخن ما ساده‌گویی و پرهیز از تصنع و آرایه‌های ادبی خواهد بود.

آنچه اکنون من باید توضیح دهم شیوه عملی ماست. من از دو زاویه به شرح این موضوع می‌پردازم: اول دیدگاه خود ما، و دوم دیدگاه گوییم (Goyem). (1)

پیش از هر چیز باید در نظر داشت که مردم طبیعتاً به دو گروه سالم و ناسالم و خوب و بد تقسیم می‌شوند و همیشه شمار دومی‌ها بیش از گروه اول است. بنابراین، بهترین نتایجی که از طریق حکومت بر گوییم خواهان تحقق آن هستیم به وسیله‌ی خشونت و ترور به دست می‌آید، نه با مباحثات آکادمیک؛ زیرا هر انسانی طالب رسیدن به قدرت است. هر فردی می‌خواهد – اگر بتواند – دیکتاتور شود. اندکند افرادی که مایل نیستند منافع مردم را فدای منابع خصوصی خود کنند.

چه عواملی گوییم، این حیوانات درنده را از حمله باز می‌دارد؟ و چه چیز تا به امروز آن‌ها را کنترل کرده است؟

آنان در آغاز پیدایش جامعه، مقهور نیروی بیدادگر کور بودند، ولی بعد قانون بر آن‌ها حاکم شد، اما این قانون در واقع چیزی جز همان نیروی بیدادگر نبود که این بار در لباس دیگری آشکار گردید. از این مطلب نتیجه می‌گیرم که به موجب ناموس طبیعت، حق با زور است.

آزادی سیاسی ایده‌ای بیش نیست و واقعیت خارجی ندارد، اما هر یک از ما باید بداند که چگونه در موقع لزوم از این طعمه برای جذب گروه‌ها و توده‌ها به سوی حزب خود و نابود کردن حزب مخالف که حکومت و قدرت را در اختیار دارد استفاده کند.

این کار، در صورتی که حزب مقابل گرفتار میکروب ایده آزادی موسوم به لیبرالیسم باشد، آسان و ساده خواهد بود؛ زیرا به خاطر پایبندی به این ایده صرف از قدرت خود تا حدی کوتاه می‌آید و این جا، یقیناً، آغاز پیروزی اندیشه ماست. در این هنگام وضعیت دیگری به وجود می‌آید: مهار حکومت سست شده است و کم کم از هم می‌گسلد. این قانون زندگی است. در نتیجه دست جدیدی می‌آید و زمام را در اختیار می‌گیرد و اجزای آن را به هم می‌پیوندد؛ زیرا نیروی کور توده مردم حتی یک روز نمی‌تواند بدون رهبر و پیشوا دوام بیاورد. سپس حکومت جدید به راه خود ادامه می‌دهد اما تمام کاری که می‌تواند بکند این است که بر جای حکومت پیشین که ایده لیبرالیسم آن فرسوده و به کام نیستی فرو برده است تکیه زند.

در گذشته این طور بود، اما امروز قدرت طلا جانشین قدرت حکومت‌های طرفدار لیبرالیسم گشته، و زمان حاکمیت دیانت سپری شده است. امکان ندارد مردم ایده آزادی را تحقق بخشند؛ زیرا هیچ یک از آن‌ها طرز استفاده دقیق و عاقلانه از آن را نمی‌داند. ببینید، برای مثال اگر شما برای مدتی به یک ملت استقلال عمل و خودمختاری بدهید چندی نمی‌گذرد که هرج و مرج او را فرا می‌گیرد و کارهایش مختل می‌شود و از این لحظه به بعد خصومت میان جمعیتها و توده‌ها بالا می‌گیرد، چندان که میان طبعات مختلف درگیری به وجود می‌آید و در بحبوحه این آشفتگی، حکومت‌ها می‌سوزند و به تلّی از خاکستر تبدیل می‌شوند.

چنین حکومتی سرنوشتش اضمحلال است؛ خواه او خود، خویشتن را به وسیله قیامهای تحلیل برنده داخلی مدفون سازد و خواه این قیامها او را به سمت پنجه‌های دشمن خارجی سوق دهد. در هر دو حال، این حکومت مرده به شمار می‌آید و ناتوان تر از آن است که بتواند از جا برخیزد و لغزش خود را جبران کند. او اینک در مشت ماست. در این هنگام قدرت مجهز سرمایه وارد میدان می‌شود و سر یک ریسمان ناپیدا را به طرف حکومت جدید می‌فرستد و این حکومت چون به آن ریسمان نیاز شدید دارد، خواه ناخواه، دست به سویش دراز می‌کند و آن را می‌گیرد، که اگر این کار را نکند سقوط خواهد کرد.

ممکن است هواداران لیبرالیسم بگویند که این شیوه با اصول اخلاقی منافات دارد. ما از آن‌ها سؤال می‌کنیم: وقتی هر کشوری دو دشمن دارد و آن کشور مجاز است که در نبرد با دشمن خارجی خود از هر وسیله و روش و نیرنگی، مثل پنهان نگه داشتن کامل نقشه‌های هجوم و دفاع خود از دشمن، شبیخون زدن و یا حمله به او سپاهی عظیم که دشمن از آن بی اطلاع است، استفاده کند و هیچ یک از این کارها خلاف اصول اخلاقی به شمار نمی‌آید، آیا استفاده از این راهها برای نابودی دشمن داخلی که بدتر از دشمن خارجی است و موجودیت جامعه و منافع توده مردم را تهدید می‌کند، اولویت ندارد؟ چگونه می‌توان گفت که استفاده از وسایل و طرق مذکور در مورد اول رواست و در مورد دوم ناروا؟ حقیقت تردید ناپذیر این است که اگر این وسایل در آن جا مطلقاً بلامانع و رواست در این جا نیز ناروا نبوده و نباید به آن اعتنایی کرد.

چگونه ممکن است که یک انسان حکیم و با بینش به موفقیت خود در رهبری توده‌ها به سمت خواسته‌های خویش امید بندد، ولی در هنگام رو به رو شدن با مقاومتی یا اتهامی ولو بی اساس از سوی دشمن که توده مردم آن را باور می‌کنند – زیرا توده‌ها در تحلیل مسائل از حد ظواهر سطحی فراتر نمی‌روند – سلاحش فقط منطق و ارشاد و مناظره و گفتگو باشد؟

مردانی که ما آن‌ها را بی نظیر و جلودار تصور می‌کنیم، هرگاه در اقیانوس توده‌های متشکل از عوام غوطه ور شوند، هم آن‌ها و هم توده هایشان تحت استیلای هوا و هوس و عقاید بی ارزش و عادات و سنتها و نظریات عاطفی سخیف قرار می‌گیرند و نتیجهً به دره کشمکش‌های حزبی سقوط می‌کنند و این خود مانع از آن می‌شود که در مورد یک تصمیم به توافق برسند هر چند آن تصمیم آشکارا سودمند و بی عیب و نقص باشد. وانگهی، هر تصمیمی که توده بی مصرف اتخاذ می‌کند، سرنوشت آن بسته به دو چیز است: یا این که فرصت مناسبی دست دهد تا آن را به سرانجامش برساند و یا جمعیت انبوهی که آن را تأیید کنند. اما چون این جمعیت از اسرار و رموز سیاست بی خبر است تصمیمی که از زیر دست او بیرون می‌آید نه فقط مسخره و مضحک خواهد بود، بلکه در درون آن بذر تباهی نهفته است که نتیجه حکومت را تباه می‌کند و لاجرم آنارشی به سراغ حکومت می‌آید.
محور سیاست جدا از محور اخلاق است. این دو هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند. حاکمی که تابع اصول و روش اخلاقی باشد سیاستمدار ماهری نیست و تا زمانی که بر سریر حکومت نشسته است همواره متزلزل و در آستانه سقوط خواهد بود. ولی حاکم عاقلی که خواهان توسعه و تحکیم حکومت خویش است، باید دو خصلت داشته باشد: هوش قوی و مکر فریبنده. صفاتی چون صراحتگویی و امانتداری که گفته می‌شود جزء خصلتهای والای ملی هستند، همگی در عالم سیاست از معایبند نه فضایل و به سقوط حکومتگران شتاب می‌بخشند. برای حکومتها این صفات از هر دشمنی که در کمین آن‌ها نشسته باشد، گول زننده تر و شکننده تر و در متلاشی کردن و از میان بردن آن‌ها مؤثرتر است.

رستنگاه این خصلت‌ها کشورها و حکومتهای گوییم است. پس، این صفات از آن‌هاست و آن‌ها به داشتن این صفات سزاوارترند. زنهار! زنهار! که ما چنین صفاتی را بپذیریم. حق ما سرچشمه اش زور و قدرت است. کلمه «حق» امری است وجدانی، معنوی و مجرد (۲) و دلیلی بر درستی آن وجود ندارد. مفهومی بیش از این ندارد که: آنچه می‌خواهم به من بده تا ثابت کنم از تو قویترم.

حق از کجا شروع می‌شود و پایان آن کجاست؟

هر دولتی که سازمان اداری آن دستخوش تباهی شود و برای قوانین آن هیبت و شکوه و برای حکام آن اهمیت و اعتباری باقی نماند و مردم خواهان حقوق شوند و هر ساعتی خواسته تازه‌ای را سر دهند و از خواسته قبلی خود دست بردارند و بدین سان خواسته هایشان درهم و برهم و متضاد شود و هر حزب و گروهی از روی تفنن و هوس به نام آزادی خواهی حقی برای خود قائل شود. آری، در چنین وضعی من به نام حق که همان حق زور است هجوم می‌برم و کلیه اسکلت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های میان تهی را منهدم می‌کنم و به جای آن‌ها چیز جدیدی می‌آورم و زمام حکومت و سیادت آن‌هایی را که حقوق خود را- حقوقی که بر اساس آن حکومت خویش را بنا می‌کردند- برای ما رها کردند، به دست می‌گیرم. و اما سرنوشت خود این مردم: اینها باید در برابر عقاید لیبرالیستی که از آن دم می‌زدند تسلیم شوند.

در یک چنین وضعیت متزلزلی، نیروی ما از هر نیروی دیگری قوی تر و در دفع دشمنی و تجاوز نیرومند خواهد بود؛ زیرا این نیرو پشت پرده مخفی می‌ماند تا زمانی که کاملاً آماده و مجهز شود. در این هنگام که دیگر قوی شده است ضربه خود را وارد می‌آورد. هیچ کس نمی‌تواند به این نیرو آسیبی برساند یا در برابر آن بایستد.

این شر و تباهی موقت که از روی ناچاری آن را به وجود می‌آوریم، منشأ خیر خواهد شد. این خیر همان حکومت جدید است که در برابر هیچ بادی به لرزه در نمی‌آید. این حکومت اموری را که به وسیله لیبرالیسم و آزادی خواهی از مسیر طبیعی خود خارج شده بود به جای اولش بر می‌گرداند و آن‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد. هدف وسیله را توجیه می‌کند. بنابراین اصل، ما باید در هنگام تهیه برنامه و نقشه خود آنچه را که مفیدتر و ضروری تر است رعایت کنیم و به اصول اخلاقی کمتر توجه نشان دهیم.

اینک در مقابل ما نقشه‌ای است و در این نقشه راهی ترسیم شده است که ما باید برای رسیدن به مقصد خود آن را بپیماییم. ما حق نداریم حتی به اندازه یک تار مو از این راه منحرف شویم که اگر گستاخانه این کار را کردیم ثمره چند قرن فعالیت خود را از دست خواهیم داد و همه چیز بر باد خواهد رفت.

برای آن که موفق شویم کارها را بر اساس یک خط مشی درست و کامل بنا کنیم باید فرومایگی، تنبلی، بی ثباتی و تلون مزاج توده عوام و ناتوانی او در شناخت امور زندگی اش و فقدان نگاه جدی و اراده قوی او را همیشه مد نظر داشته باشیم؛ چرا که توده قادر به تشخیص مصالح و منافع خود نیست. باید دانست که قدرت توده کور است. احساس درک ندارد. برای فهم و درک مطالب در چهارچوب معقول حرکت نمی‌کند. از هر طرف صدایی بلند شود به دنبال آن راه می‌افتد.

اگر کوری عصاکش کور دیگری شود جز این که او را در چاه اندازد کار دیگری نخواهد کرد. همین طور است افرادی که از میان توده و عامه مردم سر بر می‌دارند. اینها که نوعاً افرادی بی تجربه هستند گرچه ممکن است نابغه هم باشند اما چون نمی‌تواند به اعماق مسائل غامض سیاسی راه پیدا کنند، اگر هم بتوانند زعامت و رهبری توده را به دست گیرند، دیری نمی‌پاید که هم آن‌ها و هم مردم سقوط می‌کنند و ریسمان بکلی از هم می‌گسلد.

فقط یک فرد مجرب که از همان کودکی برای فهمیدن حکومت خود مختار (۳) تربیت شده و آن را تمرین کرده باشد، می‌تواند کلماتی را که از الفبای سیاست به وجود آمده است بخوبی بفهمد و ارزیابی کند.

ملتی که به حال خود رها می‌گردد تا تسلیم امثال این افرادی شود که ناگهان از میان آن‌ها بر می‌خیزند و در صحنه نمایش ظاهر می‌شوند به خود ظلم می‌کنند؛ زیرا منازعات حزبی آن‌ها را می‌کشد؛ منازعاتی که عشق رسیدن به قدرت و بالیدن به ظواهر و عناوین و ریاستها آن‌ها را تشدید می‌کند و در نتیجه هرج و مرج گسترده‌ای به وجود می‌آورند. آیا توده این توانایی را دارد که، با آرامی و متانت و بدون حسدورزی و کینه توزی نسبت به یکدیگر، اداره امور کشور را به عهده گیرد و بدون دخالت دادن مصالح و منافع شخصی در مصالح عمومی، آن‌ها را حکیمانه رتق و فتق کند؟ آیا می‌تواند در برابر دشمن خارجی از خود دفاع کند؟ هرگز. چون نقشه‌ای که به تعداد مغزهای توده مردم متعدد و تجزیه شد عاقبت آشفته می‌شود و انسجام میان اجزای آن از بین می‌رود. در نتیجه، پیچیده و مبهم می‌گردد و قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهد.

فقط یک حاکم مستبد و مطلق العنان می‌تواند به طور دقیق و کامل برنامه ریزی کند و سپس آن را در کلیه اجزای دستگاه حکومتی به اجرا در آورد. از این مطلب ضرورهً نتیجه می‌گیریم که یک حکومت مطلوب و مفید به حال کشور حکومتی است که در آن کلیه کارها در دست یک فرد مشخص و مسئوول باشد. بدون یک حکومت مستبد و مطلقه، تمدن نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا تمدن نه بر دوش توده بل به وسیله کسی پیش می‌رود که توده را رهبری می‌کند و فرقی نمی‌کند که این فرد چه کسی باشد. توده نیرویی وحشی و لجام گسیخته است و این نیرو در هر مناسبتی که پیش آید خود را نشان می‌دهد. بنابراین، به محض آن که توده آزادی به دست آورد و مشاهده کند که می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد بلافاصله هرج و مرج که آخرین درجه وحشیگری است، بروز می‌کند.

به این حیوانات الکلیست که شراب آن‌ها را منگ و تباه کرده است، نگاه کنید؛ حیواناتی که فکر می‌کنند دارای حق و حقوق بیشتری هستند و با رسیدن به آزادی به این حقوق دست می‌یابند. این کارها شایسته ما نیست و ما این راهها را نمی‌رویم. عرق و شراب ملت‌های گوییم را گیج کرده است. جوانانشان بر اثر میگساری کودن شده اند و این کودنی و بلاهت آن‌ها را تنبل کرده و موجب شده است که در مرز مطالعه میراث کهن فرهنگی (۴) متوقف شوند و از آن قدمی فراتر نگذارند. آن‌ها هر روز هم بیشتر تشویق می‌شوند که در همین وضعیت بمانند و این تشویق و ترغیب به وسیله افرادی از ما صورت می‌گیرد که مخصوصاً آماده و تربیت شده اند تا جوانان گوییم را به این سمت سوق دهند؛ افرادی چون معلمان خصوصی، خدمتکاران، دایه‌ها پرستارهایی که در خانه‌های ثروتمندان کار می‌کند، منشی‌ها (۵)، کارمندان امور دفتری و زنهای ما که در بارها و امکان لهو و لعب محل رفت و آمد گوییم اشتغال دارند. در عداد همین نوع اخیر است آن پدیده‌ای که معمولاً با نام انجمن بانوان از آن یاد می‌شود و معاشرت و آمد و شد در آن جا به منظور فساد و عیاشی آزاد است.

شعار ما باید این باشد: زور و فریب مردم، تا آنچه را فریبکارانه به خوردشان می‌دهیم به عنوان یک امر صحیح بپذیرند و در درستی آن تردید نکنند. فقط زور می‌تواند در میدان سیاست پیروز شود، مخصوصاً اگر با توانایی‌های ذهنی که برای سیاستمداران ضروری است، توأم باشد. بنابراین، باید زور و نیز مکر و تزویر را که گفتیم باید شعارمان باشد، به عنوان اصل و اساس تلقی کرد. آن حکومتهایی که نمی‌خواهند تاج و تختشان به دست نمایندگان یک نیروی جدید تاراج شود باید این اصل را رعایت کنند. این شر تنها وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف خیر. از این رو، نباید در استفاده از رشوه و تزویر و خیانت، در صورتی که ما را در تحقق بخشیدن هدفمان کمک کنند، تردیدی به خود راه داد. در عالم سیاست، هر فرد مسئوولی باید بداند که چگونه از فرصت‌ها بی درنگ استفاده کند (۶) در صورتی که نتیجه این کار دست یافتن به قدرت جدیدی باشد.

دولت ما در حالی که به راه خود، راه فتح مسالمت آمیز، ادامه می‌دهد حق دارد که صدور مخفیانه احکام اعدام را که کمتر جلب توجه می‌کند جایگزین هول و هراسهای ناشی از آشوب و جنگ سازد. بدین ترتبی، رعب و وحشت باقی است، منتها چهره اش عوض شده است. این رعب و هراس به تسلیم کورکورانه مردم که مورد نظر ماست، می‌انجامد.
این درنده خویی هرگاه در جای خود به کار رود و با نرمی و مدارا همراه نشود به بزرگترین عامل قدرت حکومت تبدیل خواهد شد. تمسک ما به این روش نه فقط به خاطر سود و غنیمت است بلکه همچنین برای انجام وظیفه، یعنی بردن کاروان به سمت پیروزی است. تکرار می‌کنیم که باید از زور و تزویر استفاده کرد به طوری که مردم باورشان شود آنچه با مکر و فریب به خوردشان می‌دهیم بی تردید درست است.

در گذشته، ما نخستین کسانی بودیم که ندای آزادی، عدالت و برابری را در میان توده‌های مردم سردادیم. کلماتی که هنوز هم تکرار می‌شوند و کسانی آن‌ها را تکرار می‌کنند که بیشتر به طوطی شباهت دارند و از هر سو به طرف طعمه‌های دام فرود می‌آیند. اینها رفاه و آسایش را از جهانیان سلب کردند چنان که آزادی حقیقی را که قبلاً از دستبرد توده عوام در امان بود، نیز از فرد گرفتند.

آن عده از گوییم (غیریهود) هم که خود را فرزانه و عاقل و اهل فکر و اندیشه تصور می‌کردند نتوانستند چیزی از معانی این کلمات بی معنا و توخالی که شعارشان را می‌دهند، بفهمند. متوجه نشدند که میان این کلمات تناقض وجود دارد. ملاحظه نکردند که در طبیعت برابری و مساوات وجود ندارد و آزادی نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زیرا طبیعت، خود، آفریننده نابرابری و تفاوت در افکار و اخلاق و استعدادهاست.

این اشخاص همچنین نتوانسته اند بفهمند که توده یک نیروی کور است و نخبگان جدیدی هم که از بین آن‌ها برای اداره امور و حکومت بر مردم انتخاب می‌شوند افرادی بی تجربه هستند و نسبت به مسائل سیاسی، مانند توده مردم، کورند. اگر فردی قرار باشد به حکومت برسد، ولو احمق و دیوانه باشد، به حکومت می‌رسد در حالی که اگر فردی قرار نباشد به حکومت برسد، هر چند نابغه باشد، از کنه و عمق سیاست چیزی درک نمی‌کند. اینها نکاتی است که از نظر گوییم کاملاً دور مانده است. با این حال، حکومت‌های موروثی گوییم در گذشته بر این اشتباهات استوار بود. پدر، شناخت اصول سیاست را با شیوه‌ای که فقط اعضای خانواده سلطنتی آن را می‌دانستند و هیچ یک از آن‌ها حق نداشت این در را به روی رعیت بگشاید و اسرار سیاست را برای آن‌ها افشا کند، به فرزندش منتقل می‌کرد. با مرور زمان مفهوم انحصار این امر در خاندانهای سلطنتی دستخوش ابهام و تیرگی گردید و سرانجام متلاشی و نابود شد و این خود مآلاً به پیشبرد قضیه ما و موفقیت اهداف ما کمک کرد.

کلمات آزادی – عدالت – برابری کلماتی هستند که به وسیله آن‌ها مبلغان و عمال بی جیره و مواجب ما موفق شدند در چهار گوشه دنیا تعداد بی شماری را به زیر بیرق ما درآورند. در حالی که این کلمات همواره مثل خوره به جان رفاه گوییم (ملل غیر یهود) افتاده، امنیت و آسایش را از خانه‌های آن‌ها ریشه کن کرده، آرامش را از بین برده، روح همبستگی را از آن‌ها گرفته و نتیجه تمام شالوده هایی را که دولت‌های گوییم بر آن‌ها استوار شده نابود کرده است، و این خود نیز، به نحوی که اندکی بعد توضیح خواهیم داد، ما را در احراز پیروزی کمک کرد. بدین ترتیب که این مسائل برگ برنده، یعنی از بین رفتن امتیازات و به عبارت دیگر نابودی تام و کامل آریستوکراسی گوییم، را در اختیار ما گذاشت. افراد این طبقه تنها سپر دفاع از ملتها و کشورها در مقابل ما هستند.

بر روی ویرانه‌های آریستوکراسی (+) طبیعی و موروثی گوییم، اشرافیتی از طبقه درس خوانده و مترقی خودمان، که دیهیم آریستوکراسی پول را بر سر دارد، بنا می‌کنیم. اساس این آریستوکراسی ما بر دو اصل است: اول پول و این چیزی است که بر عهده ماست. دوم علم که از طرف دانشوران ما تأمین می‌شود.

نکته دیگری که رسیدن ما را به پیروزی تسهیل می‌کند این است که ما در برخوردها و رفتارهایمان با مردم، مردمی که هیچ وقت از آن‌ها بی نیاز نیستیم، همواره انگشت روی نقاط حساس آن‌ها می‌گذاریم. از جمله این نقاط حساس است: پول، حرص و ولع به ثروت و آزمندی به نیازهای مادی. هر یک از این معایب انسانی، اگر به کار بیفتند، بتنهایی کافی است که فعالیت فرد را بکلی فلج سازد و نیروی اراده او را تسلیم و تابع کسی کند که کار و فعالیت او را خریده است. (۷)

صرف کلمه آزادی ما را کمک کرد تا توده مردم را در تمامی کشورها متقاعد کنیم که حکومت‌های آن‌ها چیزی نیستند جز نگهبان ملت و این ملت است که حکومت را در اختیار دارد. بنابراین، نگهبان را می‌توان همچون یک دستکش کهنه دور انداخت و دستکش جدیدی جایگزین آن کرد.

این توانایی، توانایی تغییر نمایندگان ملت، نمایندگان را فرمانبردار ما کرده و این قدرت را به ما داده است که آن‌ها را مسخر خود کنیم.

پی‌نوشت‌ها:

  1. منظور از Goyem یا Goys غیر یهود است. این کلمه نزد یهود به معنای بهایم و نجس‌ها و کفار و مشرکان می‌باشد و این خود نشان می‌دهد که یهودی‌ها به دیگران با دیده‌ی حقد و حقارت و دشمنی و تنفر می‌نگرند- م.
  2. خ.ت. کلمه‌ی حق ایده‌ای مجرد و بی اساس است.
  3. خ.ت: حکومت اوتوکراسی (Autocratic).
  4. Classics
  5. Clerks
  6. خ.ت: در عالم سیاست اگر برای رسیدن به قدرت لازم باشد که مال دیگران را هم مصادره کرد کمترین تردیدی روا نیست.
  7. خ.ت: هر یک از این بیماریها بتنهایی و جداگانه می‌تواند جلودار (نخبگان و رهبران) ملت را نابود کند و بدین ترتیب ما اراده ملت را در اختیار همان کسانی می‌گذاریم که نیروی جلوداری و رهبری را از آن می‌گیرند.

 

مسعود رضانژاد فهادان

پست بعدی

تفاوت‌های افزایش قیمت بنزین در سال‌های 89 و 98 در سه پرده/ دولت دوازدهم چه کارهایی را نکرد؟

ش شهریور ۹ , ۱۳۹۸
تفاوت‌های افزایش قیمت بنزین در سال‌های ۸۹ و ۹۸ در سه پرده/ دولت دوازدهم چه کارهایی را نکرد؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تجربه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی به دهه‌ها قبل برمی‌گردد اما به غیر از تجربه اوایل دهه ۷۰ و آذر ماه ۸۹ هیچگاه قیمت انرژی به میزان […]

ممکن است بپسندید

سردبیر

مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان هستم. مدیر و نویسنده «مجله اینترنتی فهادان»

دسترسی سریع