دانلود دروس پایه 1 حوزه علمیه

دروس حوزه

دانلود دروس پایه 1 حوزه علمیه

«دانلود دروس پایه 1 حوزه علمیه»
از اساتید محترم حوزه علمیه

(آدینه‌وند،مدرس،محقق،رضایی)

صرف (صرف ساده)

عربی 1 _ جامع المقدمات (شرح الامثله)
استاد: آدينه‌وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1شرح الامثله - جلسه 1 11,21500:47:31
2شرح الامثله - جلسه 2 10,65500:45:08
3شرح الامثله - جلسه 3 9,97300:42:13
4شرح الامثله - جلسه 4 7,26700:30:40
5شرح الامثله - جلسه 5 13,01100:55:11
6شرح الامثله - جلسه 6 13,51400:57:40
7شرح الامثله - جلسه 7 13,51000:57:19
8شرح الامثله - جلسه 8 13,34800:56:37
9شرح الامثله - جلسه 9 13,15300:55:47
10شرح الامثله - جلسه 10 13,57100:57:34
11شرح الامثله - جلسه 11 13,38900:56:48
12شرح الامثله - جلسه 12 13,92200:59:04
13شرح الامثله - جلسه 13 13,62000:57:47
فایل مخصوص: sharh-amsale.ef2

عربی 1 _ جامع المقدمات(صرف مير)
استاد: آدينه وند

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1صرف مير - جلسه 1 9,14200:38:40
2صرف مير - جلسه 2 11,97600:50:46
3صرف مير - جلسه 3 12,21200:51:46
4صرف مير - جلسه 4 12,12900:51:25
5صرف مير - جلسه 5 12,54700:53:12
6صرف مير - جلسه 6 12,04700:51:04
7صرف مير - جلسه 7 11,38100:48:14
8صرف مير - جلسه 8 12,98600:55:04
9صرف مير - جلسه 9 12,56700:53:17
10صرف مير - جلسه 10 11,73700:49:45
11صرف مير - جلسه 11 11,85700:50:16
12صرف مير - جلسه 12 11,42100:48:24
13صرف مير - جلسه 13 12,19100:51:41
14صرف مير - جلسه 14 11,34400:48:04
15صرف مير - جلسه 15 11,89500:50:25
16صرف مير - جلسه 16 12,54500:53:12
17صرف مير - جلسه 17 11,01200:46:39
18صرف مير - جلسه 18 12,14700:51:30
19صرف مير - جلسه 19 10,88100:46:06
20صرف مير - جلسه 20 11,91500:50:30
21صرف مير - جلسه 21 10,74400:45:30
22صرف مير - جلسه 22 9,73300:41:12
23صرف مير - جلسه 23 10,26600:43:28
24صرف مير - جلسه 24 9,47900:40:07
25صرف مير - جلسه 25 11,42400:48:25
26صرف مير - جلسه 26 10,62900:45:01
27صرف مير - جلسه 27 11,51300:48:47
28صرف مير - جلسه 28 11,25400:47:41
29صرف مير - جلسه 29 10,55600:44:42
30صرف مير - جلسه 30 10,53100:44:36
31صرف مير - جلسه 31 11,56200:49:00
32صرف مير - جلسه 32 11,32900:48:00
33صرف مير - جلسه 33 10,68300:45:15
34صرف مير - جلسه 34 9,31600:39:25
35صرف مير - جلسه 35 11,43000:48:26
فایل مخصوص: sarf-mir-a.ef2
عربی 2 _ جامع المقدمات (تصريف)
اساتید: مدرس، آدینه وند و محقق
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1تصریف - استاد مدرس - جلسه 1 13,26700:56:17
2تصریف - استاد مدرس - جلسه 2 14,32001:00:46
3تصریف - استاد مدرس - جلسه 3 13,80000:58:33
4تصریف - استاد مدرس - جلسه 4 14,03000:59:32
5تصریف - استاد مدرس - جلسه 5 14,09700:59:49
6تصریف - استاد مدرس - جلسه 6 13,97100:59:35
7تصریف - استاد مدرس - جلسه 7 14,30001:00:41
8تصریف - استاد مدرس - جلسه 8 14,25901:00:31
9تصریف - استاد مدرس - جلسه 9 13,68600:58:04
10تصریف - استاد مدرس - جلسه 10 14,04300:59:35
11تصریف - استاد مدرس - جلسه 11 14,62401:02:04
12تصریف - استاد مدرس - جلسه 12 13,60500:57:43
13تصریف - استاد مدرس - جلسه 13 14,19901:00:15
14تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 1 12,96300:54:59
15تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 2 13,59800:57:41
16تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 3 11,16800:47:19
17تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 4 12,22100:51:49
18تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 5 13,82700:58:40
19تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 6 12,28800:52:06
20تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 7 12,88200:54:38
21تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 8 10,98600:46:32
22تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 9 12,44400:52:46
23تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 10 11,04000:46:46
24تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 11 13,61800:57:46
25تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 12 13,71300:58:11
26تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 13 12,88900:54:40
27تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 14 13,46300:57:07
28تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 15 11,97100:50:45
29تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 16 12,79500:54:16
30تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 17 11,58600:49:06
31تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 18 13,30800:56:27
32تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 19 13,37500:56:44
33تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 20 13,38900:56:48
34تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 21 13,76700:58:24
35تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 22 12,16700:51:35
36تصریف - استاد آدینه وند - جلسه 23 11,14100:47:12
37تصریف - استاد محقق - جلسه 1 14,15801:00:05
38تصریف - استاد محقق - جلسه 2 14,01000:59:27
39تصریف - استاد محقق - جلسه 3 13,84800:58:45
40تصریف - استاد محقق - جلسه 4 13,85400:58:47
41تصریف - استاد محقق - جلسه 5 13,84800:58:45
42تصریف - استاد محقق - جلسه 6 13,70600:58:09
43تصریف - استاد محقق - جلسه 7 7,07100:29:50
44تصریف - استاد محقق - جلسه 8 13,71900:58:12
45تصریف - استاد محقق - جلسه 9 14,11800:59:54
46تصریف - استاد محقق - جلسه 10 13,80000:58:33
47تصریف - استاد محقق - جلسه 11 22,04201:33:43
فایل مخصوص: tasrif.ef2
عربی 3 _ صرف و نحو
استاد: رضایی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1صرف و نحو - جلسه 1 11,94400:50:38
2صرف و نحو - جلسه 2 11,82900:50:08
3صرف و نحو - جلسه 3 14,09700:59:49
4صرف و نحو - جلسه 4 17,69501:15:10
5صرف و نحو - جلسه 5 11,04700:46:48
6صرف و نحو - جلسه 6 18,95101:20:32
7صرف و نحو - جلسه 7 15,21801:04:36
8صرف و نحو - جلسه 8 17,09501:12:36
9صرف و نحو - جلسه 9 17,54701:14:32
10صرف و نحو - جلسه 10 11,62000:49:15
11صرف و نحو - جلسه 11 16,38601:09:35
12صرف و نحو - جلسه 12 18,66701:19:19
13صرف و نحو - جلسه 13 17,65501:15:00
14صرف و نحو - جلسه 14 15,88001:07:25
15صرف و نحو - جلسه 15 16,14301:08:33
16صرف و نحو - جلسه 16 17,25001:13:16
17صرف و نحو - جلسه 17 17,29001:13:26
18صرف و نحو - جلسه 18 16,14301:08:33
19صرف و نحو - جلسه 19 17,98601:16:24
20صرف و نحو - جلسه 20 16,62001:10:35
21صرف و نحو - جلسه 21 16,03301:08:05
22صرف و نحو - جلسه 22 19,08401:21:06
23صرف و نحو - جلسه 23 19,59001:23:16
24صرف و نحو - جلسه 24 15,99201:07:55
25صرف و نحو - جلسه 25 14,57501:01:52
26صرف و نحو - جلسه 26 15,56701:06:06
27صرف و نحو - جلسه 27 16,28901:09:29
28صرف و نحو - جلسه 28 17,01801:12:17
29صرف و نحو - جلسه 29 18,03801:16:38
30صرف و نحو - جلسه 30 16,03301:08:05
31صرف و نحو - جلسه 31 12,19200:51:42
32صرف و نحو - جلسه 32 16,47801:09:59
33صرف و نحو - جلسه 33 12,03000:51:00
34صرف و نحو - جلسه 34 16,24901:09:00
35صرف و نحو - جلسه 35 17,09501:12:36
36صرف و نحو - جلسه 36 15,91301:07:34
37صرف و نحو - جلسه 37 16,18301:08:43
38صرف و نحو - جلسه 38 14,91401:03:18
39صرف و نحو - جلسه 39 16,93301:11:55
40صرف و نحو - جلسه 40 10,62800:45:01
41صرف و نحو - جلسه 41 13,78700:58:30
42صرف و نحو - جلسه 42 13,86100:58:49
43صرف و نحو - جلسه 43 12,38300:52:30
44صرف و نحو - جلسه 44 15,75101:06:52
45
صرف و نحو - جلسه 45
5,35000:22:30
46صرف و نحو - جلسه 46 10,56700:44:45
47صرف و نحو - جلسه 47 10,18900:43:09
48صرف و نحو - جلسه 48 14,42801:01:14
49صرف و نحو - جلسه 49 14,68701:02:20
50صرف و نحو - جلسه 50 21,65801:32:04
51صرف و نحو - جلسه 51 19,67301:23:36
فایل مخصوص: sarf-nahv.ef2

عربی 4 _ صرف میر
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1صرف میر - جلسه 1 14,21901:00:20
2صرف میر - جلسه 2 10,08100:42:41
3صرف میر - جلسه 3 10,27000:43:29
4صرف میر - جلسه 4 6,20200:26:08
5صرف میر - جلسه 5 7,76600:32:48
6صرف میر - جلسه 6 9,85400:41:43
7صرف میر - جلسه 7 10,27800:43:31
8صرف میر - جلسه 8 10,49500:44:27
9صرف میر - جلسه 9 5,48900:23:05
10صرف میر - جلسه 10 11,70700:49:37
11صرف میر - جلسه 11 9,03300:38:13
12صرف میر - جلسه 12 10,29300:43:35
13صرف میر - جلسه 13 11,24500:47:39
14صرف میر - جلسه 14 9,59500:40:37
15صرف میر - جلسه 15 11,13400:47:11
16صرف میر - جلسه 16 11,70800:49:37
17صرف میر - جلسه 17 6,97000:29:24
18صرف میر - جلسه 18 11,31700:47:57
19صرف میر - جلسه 19 9,07600:38:23
20صرف میر - جلسه 20 9,25100:39:08
21صرف میر - جلسه 21 10,38500:43:59
22صرف میر - جلسه 22 10,73600:45:29
23صرف میر - جلسه 23 7,67800:32:26
24صرف میر - جلسه 24 5,85600:24:39
25صرف میر - جلسه 25 7,32100:30:54
26صرف میر - جلسه 26 6,83500:28:50
27صرف میر - جلسه 27 5,08000:21:21
28صرف میر - جلسه 28 8,70300:36:48
29صرف میر - جلسه 29 6,04800:25:28
30صرف میر - جلسه 30 10,57400:44:47
31صرف میر - جلسه 31 6,99000:29:30
32صرف میر - جلسه 32 9,40600:39:48
33صرف میر - جلسه 33 6,72000:28:20
34صرف میر - جلسه 34 3,17600:13:13
35صرف میر - جلسه 35 10,41900:44:07
36صرف میر - جلسه 36 8,36000:35:20
37صرف میر - جلسه 37 8,58300:36:17
38صرف میر - جلسه 38 8,19800:34:39
39صرف میر - جلسه 39 7,90100:33:23
40صرف میر - جلسه 40 6,94900:29:19
41صرف میر - جلسه 41 9,55500:40:26
42صرف میر - جلسه 42 7,07100:29:50
43صرف میر - جلسه 43 7,39500:31:13
44صرف میر - جلسه 44 13,67900:58:02
45
صرف میر - جلسه 45
14,16501:00:06
46صرف میر - جلسه 46 14,72501:02:30
47صرف میر - جلسه 47 12,27500:52:03
48صرف میر - جلسه 48 8,20500:34:41
فایل مخصوص: sarf-mir-m.ef2

عربی 5 _ شرح تصريف
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1شرح تصریف - جلسه 1 9,06200:38:20
2شرح تصریف - جلسه 2 11,84300:50:12
3شرح تصریف - جلسه 3 12,83500:54:26
4شرح تصریف - جلسه 4 12,04600:51:04
5شرح تصریف - جلسه 5 12,88300:54:38
6شرح تصریف - جلسه 6 10,23700:43:21
7شرح تصریف - جلسه 7 12,12700:51:25
8شرح تصریف - جلسه 8 10,08800:42:43
9شرح تصریف - جلسه 9 10,88500:46:07
10شرح تصریف - جلسه 10 11,18800:47:24
11شرح تصریف - جلسه 11 10,96600:46:27
12شرح تصریف - جلسه 12 9,77100:41:21
13شرح تصریف - جلسه 13 11,39100:48:16
14شرح تصریف - جلسه 14 10,71600:45:23
15شرح تصریف - جلسه 15 11,80300:50:02
16شرح تصریف - جلسه 16 11,93100:50:34
17شرح تصریف - جلسه 17 12,01900:50:57
18شرح تصریف - جلسه 18 10,27000:43:29
19شرح تصریف - جلسه 19 10,31800:43:41
20شرح تصریف - جلسه 20 9,25800:39:10
21شرح تصریف - جلسه 21 11,31700:47:57
22شرح تصریف - جلسه 22 10,17600:43:05
23شرح تصریف - جلسه 23 9,43300:39:55
24شرح تصریف - جلسه 24 7,56400:31:56
25شرح تصریف - جلسه 25 6,26100:26:23
26شرح تصریف - جلسه 26 10,25700:43:26
27شرح تصریف - جلسه 27 8,46800:35:48
28شرح تصریف - جلسه 28 10,08100:42:41
29شرح تصریف - جلسه 29 11,36400:48:09
30شرح تصریف - جلسه 30 12,64000:53:36
31شرح تصریف - جلسه 31 7,96200:33:38
32شرح تصریف - جلسه 32 7,66500:32:22
33شرح تصریف - جلسه 33 9,61600:40:42
34شرح تصریف - جلسه 34 14,39501:01:05
35شرح تصریف - جلسه 35 13,28800:56:22
36شرح تصریف - جلسه 36 13,53100:57:24
37شرح تصریف - جلسه 37 13,33500:56:34
38شرح تصریف - جلسه 38 14,77901:02:44
39شرح تصریف - جلسه 39 6,47000:27:16
40شرح تصریف - جلسه 40 10,16200:43:02
41شرح تصریف - جلسه 41 6,33500:26:42
42شرح تصریف - جلسه 42 11,49900:48:44
43شرح تصریف - جلسه 43 11,74900:49:48
44شرح تصریف - جلسه 44 13,42900:56:58
45
شرح تصریف - جلسه 45
7,08400:29:54
46شرح تصریف - جلسه 46 13,13900:55:44
47شرح تصریف - جلسه 47 12,87600:54:36
48شرح تصریف - جلسه 48 9,02800:38:11
49شرح تصریف - جلسه 49 13,84800:58:45
50شرح تصریف - جلسه 50 13,67900:58:02
51شرح تصریف - جلسه 51 13,36900:56:42
52شرح تصریف - جلسه 52 4,75600:19:58
53شرح تصریف - جلسه 53 13,44300:57:01
54شرح تصریف - جلسه 54 13,50400:57:17
55شرح تصریف - جلسه 55 13,00400:55:09
56شرح تصریف - جلسه 56 21,28601:30:29
57شرح تصریف - جلسه 57 13,03100:55:16
58شرح تصریف - جلسه 58 13,27400:56:18
59شرح تصریف - جلسه 59 12,19400:51:42
60شرح تصریف - جلسه 60 12,57900:53:20
61شرح تصریف - جلسه 61 13,07200:55:26
62شرح تصریف - جلسه 62 13,60500:57:43
63شرح تصریف - جلسه 63 13,72000:58:12
64شرح تصریف - جلسه 64 20,97601:29:10
65شرح تصریف - جلسه 65 13,48300:57:12
66شرح تصریف - جلسه 66 14,23301:00:24
67شرح تصریف - جلسه 67 13,78700:58:30
68شرح تصریف - جلسه 68 13,11900:55:39
69شرح تصریف - جلسه 69 14,21201:00:18
70شرح تصریف - جلسه 70 7,13100:30:06
71شرح تصریف - جلسه 71 7,04400:29:43
72شرح تصریف - جلسه 72 10,23600:43:21
فایل مخصوص: sharh-tasrif.ef2

نحو ۱ (نحو مقدماتي ، هدايه ، صمديه)

عربی 6 _ شرح عوامل في نحو
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1شرح عوامل في نحو - جلسه 1 14,91401:03:18
2شرح عوامل في نحو - جلسه 2 14,15201:00:03
3شرح عوامل في نحو - جلسه 3 14,86001:03:04
4شرح عوامل في نحو - جلسه 4 14,79301:02:47
5شرح عوامل في نحو - جلسه 5 14,86701:03:06
6شرح عوامل في نحو - جلسه 6 14,30701:00:43
7شرح عوامل في نحو - جلسه 7 12,46400:52:51
8شرح عوامل في نحو - جلسه 8 13,57100:57:34
9شرح عوامل في نحو - جلسه 9 13,56400:57:33
10شرح عوامل في نحو - جلسه 10 14,80601:02:51
11شرح عوامل في نحو - جلسه 11 14,82701:02:56
12شرح عوامل في نحو - جلسه 12 12,84200:54:28
13شرح عوامل في نحو - جلسه 13 6,08500:25:38
14شرح عوامل في نحو - جلسه 14 13,90200:58:59
15شرح عوامل في نحو - جلسه 15 14,92101:03:20
16شرح عوامل في نحو - جلسه 16 14,45501:01:21
17شرح عوامل في نحو - جلسه 17 13,40200:56:51
18شرح عوامل في نحو - جلسه 18 15,01601:03:44
19شرح عوامل في نحو - جلسه 19 7,59100:32:03
فایل مخصوص: sharh-avamel-fi-nahv.ef2

عربی 6 _ كتاب عوامل
استاد:
محقق

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1کتاب عوامل - جلسه 1 10,28400:43:33
2کتاب عوامل - جلسه 2 14,09100:59:47
3کتاب عوامل - جلسه 3 14,13800:59:59
4کتاب عوامل - جلسه 4 13,92200:59:04
5کتاب عوامل - جلسه 5 14,18501:00:12
6کتاب عوامل - جلسه 6 14,13800:59:59
7کتاب عوامل - جلسه 7 13,76700:58:24
8کتاب عوامل - جلسه 8 8,45500:35:44
9کتاب عوامل - جلسه 9 13,82800:58:40
10کتاب عوامل - جلسه 10 13,94200:59:09
11کتاب عوامل - جلسه 11 14,03700:59:34
12کتاب عوامل - جلسه 12 14,08400:59:46
13کتاب عوامل - جلسه 13 13,72600:58:14
14کتاب عوامل - جلسه 14 13,62500:57:48
15کتاب عوامل - جلسه 15 13,81400:58:37
16کتاب عوامل - جلسه 16 13,99000:59:21
17کتاب عوامل - جلسه 17 13,98300:59:20
18کتاب عوامل - جلسه 18 14,13100:59:58
19کتاب عوامل - جلسه 19 13,63200:57:50
20کتاب عوامل - جلسه 20 14,17901:00:10
21کتاب عوامل - جلسه 21 10,96600:46:27
فایل مخصوص: ketab-avamel.ef2

عربی 6 _ كتاب عوامل ملا حسن
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 1 11,74200:49:46
2كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 2 9,45400:40:00
3كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 3 11,30300:47:54
4كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 4 11,80900:50:03
5كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 5 10,89100:46:08
6كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 6 10,63500:45:03
7كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 7 11,70800:49:37
8كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 8 11,32300:47:59
9كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 9 7,71900:32:36
10كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 10 10,50000:44:28
11كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 11 6,51100:27:27
12كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 12 12,44400:52:46
13كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 13 11,51900:48:49
14كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 14 11,08000:46:57
15كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 15 12,30200:52:09
16كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 16 11,08000:46:57
17كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 17 12,10000:51:18
18كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 18 9,44000:39:57
19كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 19 12,24800:51:56
20كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 20 12,47800:52:54
21كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 21 11,97100:50:45
22كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 22 10,72300:45:25
23كتاب عوامل ملا حسن - جلسه 23 5,42400:22:49
فایل مخصوص: ketab-avamel-mola-hasan.ef2

عربی 7 - هدايه
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1هدایه - جلسه 1 11,41100:48:21
2هدایه - جلسه 2 10,51300:44:32
3هدایه - جلسه 3 9,11600:38:34
4هدایه - جلسه 4 12,43700:52:44
5هدایه - جلسه 5 11,25600:47:42
6هدایه - جلسه 6 8,11700:34:18
7هدایه - جلسه 7 13,04500:55:20
8هدایه - جلسه 8 4,89700:20:34
9هدایه - جلسه 9 11,29000:47:50
10هدایه - جلسه 10 12,07900:51:12
11هدایه - جلسه 11 9,03500:38:13
12هدایه - جلسه 12 12,39700:52:34
13هدایه - جلسه 13 11,51200:48:47
14هدایه - جلسه 14 8,25200:34:53
15هدایه - جلسه 15 11,53900:48:54
16هدایه - جلسه 16 9,52800:40:19
17هدایه - جلسه 17 11,97800:50:47
18هدایه - جلسه 18 11,59300:49:08
19هدایه - جلسه 19 11,24200:47:38
20هدایه - جلسه 20 8,64400:36:33
21هدایه - جلسه 21 9,81100:41:32
22هدایه - جلسه 22 10,28400:43:33
23هدایه - جلسه 23 8,66400:36:38
24هدایه - جلسه 24 10,94500:46:22
25هدایه - جلسه 25 9,07600:38:23
26هدایه - جلسه 26 9,74400:41:15
27هدایه - جلسه 27 9,47400:40:05
28هدایه - جلسه 28 8,47500:35:50
29هدایه - جلسه 29 6,46300:27:15
30هدایه - جلسه 30 6,03800:25:26
31هدایه - جلسه 31 9,79100:41:27
32هدایه - جلسه 32 6,92200:29:12
33هدایه - جلسه 33 5,35600:22:31
34هدایه - جلسه 34 9,47400:40:05
35هدایه - جلسه 35 10,23000:43:19
36هدایه - جلسه 36 8,76500:37:04
37هدایه - جلسه 37 6,94900:29:19
38هدایه - جلسه 38 5,04600:21:12
39هدایه - جلسه 39 5,76800:24:17
40هدایه - جلسه 40 11,40400:48:20
41هدایه - جلسه 41 8,89300:37:37
42هدایه - جلسه 42 12,82900:54:24
43هدایه - جلسه 43 10,34500:43:48
44هدایه - جلسه 44 5,30200:22:18
فایل مخصوص: hedaye.ef2

عربی 7 _ صمديه
استاد: مدرس

ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1صمدیه - جلسه 1 11,41800:48:23
2صمدیه - جلسه 2 11,68100:49:31
3صمدیه - جلسه 3 10,38500:43:59
4صمدیه - جلسه 4 9,14300:38:41
5صمدیه - جلسه 5 10,60100:44:54
6صمدیه - جلسه 6 10,17600:43:05
7صمدیه - جلسه 7 9,98000:42:15
8صمدیه - جلسه 8 10,93200:46:19
9صمدیه - جلسه 9 20,30101:26:17
10صمدیه - جلسه 10 1,54900:06:17
11صمدیه - جلسه 11 11,09400:47:00
12صمدیه - جلسه 12 19,45001:22:39
13صمدیه - جلسه 13 2,43300:10:03
14صمدیه - جلسه 14 10,10200:42:46
15صمدیه - جلسه 15 8,91400:37:42
16صمدیه - جلسه 16 9,54100:40:23
17صمدیه - جلسه 17 9,73700:41:13
18صمدیه - جلسه 18 8,31000:35:27
19صمدیه - جلسه 19 8,64400:36:33
20صمدیه - جلسه 20 10,44600:44:14
21صمدیه - جلسه 21 7,96200:33:38
22صمدیه - جلسه 22 10,68900:45:16
23صمدیه - جلسه 23 7,09100:29:55
24صمدیه - جلسه 24 8,92700:37:45
25صمدیه - جلسه 25 9,08200:38:25
26صمدیه - جلسه 26 7,91500:33:26
27صمدیه - جلسه 27 12,84900:54:29
28صمدیه - جلسه 28 9,48700:40:09
29صمدیه - جلسه 29 12,69400:53:50
30صمدیه - جلسه 30 11,29600:47:52
31صمدیه - جلسه 31 12,80200:54:17
32صمدیه - جلسه 32 12,75400:54:05
33صمدیه - جلسه 33 13,76700:58:24
فایل مخصوص: samadie.ef2

برای دانلود یک جای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید.

توضیحات بیشتر

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید.

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا، گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدولرا که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید.

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید.

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید.

نظرات مطلب

 1. سلام
  بالای 60 سال عمر کردم و تازه و به صورت اتفاقی با این پورتال آشنا شدم .
  نمی دونم چقدر برای به روز بودن وقت میگذاری ولی سایت خیلی جامع شده و راجع به هر چیزی که شروع کردی تقریبا تا آخر کار کامل شده . منابع به صورت غیر قابل باوری غنی هستش و کامل .
  موفق باشی و خدا قوت . فقط :
  1 - سعی کن یک بعدی نباشی ! (مذهب و اعتقاد شخصی ولی اخلاق و هنجار عمومی هست )
  2 - این عیب شایع در همه سایت ها که برای استفاده حتما باید عضو شد را حذف کن . آقای قرائتی بیشتر مطالب خودش را وقف و رایگان منتشر میکنه ولی مشاهده کن چقدر محبوبیت داره .

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی