دانلود دروس پایه 3 حوزه علمیه

دروس حوزه

دانلود دروس پایه 3 حوزه علمیه
«دانلود دروس پایه 3 حوزه علمیه»
از اساتید محترم حوزه علمیه (طالقانی)
نحو ۴ و ۵ ( مغني الاديب )
مغنی 1 و 2 و 3
استاد: طالقانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
1مغنی 1 - جلسه 1 12,82600:54:23
2مغنی 1 - جلسه 2 14,02900:59:31
3مغنی 1 - جلسه 3 12,56900:53:18
4مغنی 1 - جلسه 4 13,55800:57:31
5مغنی 1 - جلسه 5 12,50000:53:00
6مغنی 1 - جلسه 6 12,16400:51:34
7مغنی 1 - جلسه 7 14,07400:59:43
8مغنی 1 - جلسه 8 13,67400:58:01
9مغنی 1 - جلسه 9 13,30500:56:26
10مغنی 1 - جلسه 10 12,52200:53:06
11مغنی 1 - جلسه 11 13,46000:57:06
12مغنی 1 - جلسه 12 12,23900:51:53
13مغنی 1 - جلسه 13 13,27300:56:18
14مغنی 1 - جلسه 14 12,61800:53:30
15مغنی 1 - جلسه 15 12,43100:52:42
16مغنی 1 - جلسه 16 12,90400:54:43
17مغنی 1 - جلسه 17 12,94200:54:53
18مغنی 1 - جلسه 18 11,96300:50:43
19مغنی 1 - جلسه 19 11,93900:50:37
20مغنی 1 - جلسه 20 13,17100:55:52
21مغنی 1 - جلسه 21 12,93400:54:51
22مغنی 1 - جلسه 22 12,44200:52:45
23مغنی 1 - جلسه 23 12,64000:53:36
24مغنی 1 - جلسه 24 12,77800:54:11
25مغنی 1 - جلسه 25 13,24500:56:11
26مغنی 1 - جلسه 26 11,76000:49:51
27مغنی 1 - جلسه 27 12,75900:54:06
28مغنی 1 - جلسه 28 7,04600:29:44
29مغنی 1 - جلسه 29 12,96200:54:58
30مغنی 1 - جلسه 30 11,70900:49:37
31مغنی 1 - جلسه 31 12,44000:52:45
32مغنی 1 - جلسه 32 14,01900:59:29
33مغنی 1 - جلسه 33 12,62900:53:33
34مغنی 1 - جلسه 34 12,01900:50:57
35مغنی 1 - جلسه 35 18,07701:16:48
36مغنی 1 - جلسه 36 11,62200:49:15
37مغنی 1 - جلسه 37 12,36500:52:25
38مغنی 1 - جلسه 38 12,49400:52:58
39مغنی 1 - جلسه 39 11,44800:48:31
40مغنی 1 - جلسه 40 12,18700:51:40
41مغنی 1 - جلسه 41 12,71000:53:54
42مغنی 1 - جلسه 42 12,32200:52:15
43مغنی 1 - جلسه 43 12,79900:54:17
44مغنی 1 - جلسه 44 13,22400:56:05
45مغنی 1 - جلسه 45 13,15400:55:47
46مغنی 1 - جلسه 46 13,14300:55:45
47مغنی 1 - جلسه 47 13,52800:57:23
48مغنی 1 - جلسه 48 12,14100:51:28
49مغنی 1 - جلسه 49 12,58700:53:22
50مغنی 1 - جلسه 50 12,42400:52:41
51مغنی 1 - جلسه 51 11,99200:50:50
52مغنی 1 - جلسه 52 12,46400:52:51
53مغنی 1 - جلسه 53 11,95200:50:40
54مغنی 1 - جلسه 54 13,09400:55:32
55مغنی 1 - جلسه 55 11,93100:50:34
56مغنی 1 - جلسه 56 11,63400:49:18
57مغنی 1 - جلسه 57 12,25500:51:57
58مغنی 1 - جلسه 58 13,46200:57:06
59مغنی 1 - جلسه 59 12,82000:54:22
60مغنی 1 - جلسه 60 11,92200:50:32
61مغنی 1 - جلسه 61 13,22100:56:05
62مغنی 1 - جلسه 62 12,75700:54:06
63مغنی 1 - جلسه 63 13,94600:59:10
64مغنی 1 - جلسه 64 13,15800:55:49
65مغنی 1 - جلسه 65 13,22000:56:04
66مغنی 1 - جلسه 66 12,58900:53:23
67مغنی 1 - جلسه 67 12,43700:52:44
68مغنی 1 - جلسه 68 13,71600:58:11
69مغنی 1 - جلسه 69 11,23700:47:37
70مغنی 1 - جلسه 70 12,17800:51:38
71مغنی 1 - جلسه 71 11,19300:47:26
72مغنی 1 - جلسه 72 13,63300:57:50
73مغنی 1 - جلسه 73 11,40300:48:19
74مغنی 1 - جلسه 74 10,64000:45:04
75مغنی 1 - جلسه 75 12,81200:54:20
76مغنی 1 - جلسه 76 10,56700:44:45
77مغنی 1 - جلسه 77 12,54100:53:11
78مغنی 1 - جلسه 78 12,52800:53:07
79مغنی 1 - جلسه 79 5,75400:24:13
80مغنی 1 - جلسه 80 10,19100:43:09
81مغنی 1 - جلسه 81 11,37500:48:12
82مغنی 1 - جلسه 82 11,02800:46:43
83مغنی 1 - جلسه 83 10,98000:46:31
84مغنی 1 - جلسه 84 11,45200:48:32
85مغنی 1 - جلسه 85 11,32900:48:00
86مغنی 1 - جلسه 86 12,22500:51:50
87مغنی 1 - جلسه 87 10,29400:43:35
88مغنی 1 - جلسه 88 11,22300:47:33
89مغنی 1 - جلسه 89 9,95000:42:07
90مغنی 1 - جلسه 90 11,66700:49:27
91مغنی 1 - جلسه 91 12,00500:50:53
92مغنی 1 - جلسه 92 11,19100:47:25
93مغنی 2 - جلسه 93 11,48600:48:41
94مغنی 2 - جلسه 94 14,02900:59:31
95مغنی 2 - جلسه 95 12,56900:53:18
96مغنی 2 - جلسه 96 13,55800:57:31
97مغنی 2 - جلسه 97 12,50000:53:00
98مغنی 2 - جلسه 98 12,38300:52:30
99مغنی 2 - جلسه 99 12,17200:51:36
100مغنی 2 - جلسه 100 11,73100:49:43
101مغنی 2 - جلسه 101 10,75800:45:34
102مغنی 2 - جلسه 102 10,93900:46:20
103مغنی 2 - جلسه 103 12,14100:51:28
104مغنی 2 - جلسه 104 12,18600:51:40
105مغنی 2 - جلسه 105 10,19600:43:10
106مغنی 2 - جلسه 106 11,01500:46:40
107مغنی 2 - جلسه 107 12,91900:54:47
108مغنی 2 - جلسه 108 12,33200:52:17
109مغنی 2 - جلسه 109 11,49400:48:42
110مغنی 2 - جلسه 110 12,79100:54:15
111مغنی 2 - جلسه 111 12,65300:53:39
112مغنی 2 - جلسه 112 12,06300:51:08
113مغنی 2 - جلسه 113 11,79900:50:01
114مغنی 2 - جلسه 114 11,89600:50:26
115مغنی 2 - جلسه 115 10,77400:45:38
116مغنی 2 - جلسه 116 11,41000:48:21
117مغنی 2 - جلسه 117 10,89500:46:09
118مغنی 2 - جلسه 118 10,40000:44:03
119مغنی 2 - جلسه 119 10,35800:43:52
120مغنی 2 - جلسه 120 11,16100:47:17
121مغنی 2 - جلسه 121 12,51900:53:05
122مغنی 2 - جلسه 122 10,60600:44:55
123مغنی 2 - جلسه 123 11,56400:49:01
124مغنی 2 - جلسه 124 12,22100:51:49
125مغنی 2 - جلسه 125 13,59300:57:40
126مغنی 2 - جلسه 126 13,17700:55:53
127مغنی 2 - جلسه 127 13,12700:55:41
128مغنی 2 - جلسه 128 12,98200:55:04
129مغنی 2 - جلسه 129 13,16800:55:51
130مغنی 2 - جلسه 130 12,83100:54:25
131مغنی 2 - جلسه 131 13,13200:55:42
132مغنی 2 - جلسه 132 9,62300:40:44
133مغنی 2 - جلسه 133 13,04900:55:21
134مغنی 2 - جلسه 134 13,52200:57:22
135مغنی 2 - جلسه 135 13,96700:59:16
136مغنی 2 - جلسه 136 13,04100:55:19
137مغنی 2 - جلسه 137 13,45100:57:04
138مغنی 2 - جلسه 138 13,27700:56:19
139مغنی 2 - جلسه 139 13,54400:57:27
140مغنی 2 - جلسه 140 12,92900:54:50
141مغنی 2 - جلسه 141 13,35600:56:39
142مغنی 2 - جلسه 142 12,86700:54:34
143مغنی 2 - جلسه 143 13,59400:57:40
144مغنی 2 - جلسه 144 13,62300:57:48
145مغنی 2 - جلسه 145 13,09600:55:33
146مغنی 2 - جلسه 146 12,35200:52:22
147مغنی 2 - جلسه 147 13,08100:55:29
148مغنی 2 - جلسه 148 12,65800:53:41
149مغنی 2 - جلسه 149 13,23800:56:09
150مغنی 2 - جلسه 150 13,02200:55:14
151مغنی 2 - جلسه 151 13,28000:56:20
152مغنی 2 - جلسه 152 11,88200:50:22
153مغنی 2 - جلسه 153 13,54500:57:28
154مغنی 2 - جلسه 154 13,42200:56:56
155مغنی 2 - جلسه 155 13,37400:56:44
156مغنی 2 - جلسه 156 13,49800:57:16
157مغنی 2 - جلسه 157 13,64800:57:54
158مغنی 2 - جلسه 158 12,10300:51:18
159مغنی 2 - جلسه 159 13,75700:58:22
160مغنی 2 - جلسه 160 13,59100:57:39
161مغنی 2 - جلسه 161 13,65900:57:57
162مغنی 2 - جلسه 162 13,10900:55:36
163مغنی 2 - جلسه 163 13,36800:56:42
164مغنی 2 - جلسه 164 13,19100:55:57
165مغنی 2 - جلسه 165 13,00400:55:09
166مغنی 2 - جلسه 166 12,94800:54:55
167مغنی 2 - جلسه 167 12,67200:53:44
168مغنی 2 - جلسه 168 13,75300:58:21
169مغنی 2 - جلسه 169 14,15901:00:05
170مغنی 2 - جلسه 170 13,48100:57:11
171مغنی 2 - جلسه 171 13,66800:57:59
172مغنی 2 - جلسه 172 13,02100:55:14
173مغنی 2 - جلسه 173 13,94500:59:10
174مغنی 2 - جلسه 174 10,43700:44:12
175مغنی 2 - جلسه 175 13,77800:58:27
176مغنی 2 - جلسه 176 13,02600:55:15
177مغنی 2 - جلسه 177 14,18701:00:12
178مغنی 2 - جلسه 178 14,36101:00:56
179مغنی 2 - جلسه 179 13,69000:58:05
180مغنی 2 - جلسه 180 13,89500:58:57
181مغنی 2 - جلسه 181 14,30401:00:42
182مغنی 2 - جلسه 182 14,40701:01:08
183مغنی 2 - جلسه 183 14,35501:00:55
184مغنی 3 - جلسه 184 14,27601:00:35
185مغنی 3 - جلسه 185 7900:00:00
186مغنی 3 - جلسه 186 7900:00:00
187مغنی 3 - جلسه 187 14,29201:00:39
188مغنی 3 - جلسه 188 14,54601:01:44
189مغنی 3 - جلسه 189 14,02600:59:31
190مغنی 3 - جلسه 190 14,02600:59:31
191مغنی 3 - جلسه 191 7900:00:00
192مغنی 3 - جلسه 192 7900:00:00
193مغنی 3 - جلسه 193 7900:00:00
194مغنی 3 - جلسه 194 7900:00:00
195مغنی 3 - جلسه 195 7900:00:00
196مغنی 3 - جلسه 196 7900:00:00
197مغنی 3 - جلسه 197 7900:00:00
198مغنی 3 - جلسه 198 7900:00:00
199مغنی 3 - جلسه 199 7900:00:00
200مغنی 3 - جلسه 200 7900:00:00
201مغنی 3 - جلسه 201 13,66800:57:59
202مغنی 3 - جلسه 202 14,00600:59:26
203مغنی 3 - جلسه 203 14,39401:01:05
204مغنی 3 - جلسه 204 14,76101:02:39
205مغنی 3 - جلسه 205 14,25701:00:30
206مغنی 3 - جلسه 206 13,78600:58:29
207مغنی 3 - جلسه 207 14,59901:01:57
208مغنی 3 - جلسه 208 14,03000:59:32
209مغنی 3 - جلسه 209 14,30101:00:41
210مغنی 3 - جلسه 210 13,92600:59:05
211مغنی 3 - جلسه 211 8000:00:00
212مغنی 3 - جلسه 212 13,58000:57:37
213مغنی 3 - جلسه 213 13,92200:59:04
214مغنی 3 - جلسه 214 14,07700:59:44
215مغنی 3 - جلسه 215 14,38701:01:03
216مغنی 3 - جلسه 216 14,14801:00:02
217مغنی 3 - جلسه 217 14,44601:01:18
218مغنی 3 - جلسه 218 14,17301:00:08
219مغنی 3 - جلسه 219 14,42801:01:14
220مغنی 3 - جلسه 220 14,59201:01:56
221مغنی 3 - جلسه 221 13,79800:58:32
222مغنی 3 - جلسه 222 14,84601:03:01
223مغنی 3 - جلسه 223 14,06500:59:41
224مغنی 3 - جلسه 224 13,84400:58:44
225مغنی 3 - جلسه 225 5,63100:23:42
226مغنی 3 - جلسه 226 14,09200:59:48
227مغنی 3 - جلسه 227 14,14601:00:02
228مغنی 3 - جلسه 228 14,20301:00:16
229مغنی 3 - جلسه 229 14,06300:59:40
230مغنی 3 - جلسه 230 14,09500:59:48
231مغنی 3 - جلسه 231 14,06800:59:42
232مغنی 3 - جلسه 232 13,96700:59:16
233مغنی 3 - جلسه 233 14,30601:00:43
234مغنی 3 - جلسه 234 14,44801:01:19
235مغنی 3 - جلسه 235 13,92800:59:06
236مغنی 3 - جلسه 236 14,07100:59:42
237مغنی 3 - جلسه 237 14,17901:00:10
238مغنی 3 - جلسه 238 13,82500:58:39
239مغنی 3 - جلسه 239 13,09500:55:32
240مغنی 3 - جلسه 240 13,75600:58:22
241مغنی 3 - جلسه 241 13,87900:58:53
242مغنی 3 - جلسه 242 14,36101:00:56
243مغنی 3 - جلسه 243 14,28501:00:37
244مغنی 3 - جلسه 244 14,40001:01:07
245مغنی 3 - جلسه 245 14,43301:01:15
246مغنی 3 - جلسه 246 14,65001:02:10
247مغنی 3 - جلسه 247 14,10800:59:52
248مغنی 3 - جلسه 248 14,30201:00:41
249مغنی 3 - جلسه 249 10,15400:43:00
250مغنی 3 - جلسه 250 14,09200:59:48
251مغنی 3 - جلسه 251 14,27801:00:35
252مغنی 3 - جلسه 252 13,91700:59:03
فایل مخصوص: moghni-adib.ef2برای دانلود یک جای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید.

توضیحات بیشتر

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید.

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا، گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدولرا که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید.

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید.

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید.

ارسال نظر

جهت درج آگهی فروش یا خرید کلیه به کانال تلگرام بانک جامع اهداء کنندگان عضو به آدرس تلگرامی زیر مراجعه فرمایید.

https://telegram.me/shopkoliyeh

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی