فرق تمایل با خواستن؟!

مجله اینترنتی فهادانسال‌های زیادی این سوال در ذهنم بود که چرا با اینکه عمدۀ‌ مردم، موفقیت و پیشرفت را دوست دارند اما این اتفاق تنها برای عدۀ معدودی می‎افتد…

امروز چهارشنبه 03 خرداد 1396