شرح مناز السائرین (منزل تهذیب _ جلسه وّل)

مجله اینترنتی فهادانمنزلِ تهذیب، بیست و پنجمین منزل سیر و سلوک و پنجمین منزلِ مرتبه معاملات است. سالک در معامله با خداوند ده منزل را سیر می کند از منزل رعایت به منزل مراقبت می رسد

امروز سه شنبه 05 اردیبهشت 1396