روش‌هایی برای عاشق کردن

مشاوره‌ _ روانشناسی

روش‌هایی برای عاشق کردن

۵ روش عاشق کردن

قانون کمـیابی: زیاد معاشرت کنید سپس غیر قابل دسترس گردید.

همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمی‌توانند داشته باشند. و همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می‌گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم‌کم برایتان عادی شده و دیگر آن‌ها را بچشم سنگ‌های گران‌بها و ارزشمند نخواهید نگریست.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب‌تر می‌شوید.

● کار دلپسندی برایش انجام ندهید بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد.

ما معمولاً به منظور توجیه زحمات و یا هزینه‌هایی که صرف فرد مورد نظر کرده‌ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه و خیال‌پردازی می‌کنیم.

هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می‌شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف‌آمیزی انجام دهیم. اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

● به او نگاه کنید.

زیـک روبیـن، روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد، مطالعه‌ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط، مدت زمانی که دو عاشق به یکدیگر چشم دوختـه‌انـد، مورد اندازه‌گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقاً عاشق یکدیگر می‌بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می‌کنند، به همدیگر نگاه می‌کنند.

و هـنـگـامی که فرد ناخوانده‌ای به میان صحبتشان وارد می‌گردد آهسته‌تر روی از یکدیگر بر می‌گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می‌دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح می‌باشد: احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می‌تـوان بـا انـدازه‌گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو، عاشقانه به یکدیگر زل می‌زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می‌برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار می‌دهد؛ اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می‌دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب می‌دهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـه خاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتیجه این طـور مـی‌انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می‌کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی‌تامین‌ها می‌باشند که توسط سیستم عصبی ترشح می‌گردد. هنگامی که ما عاشق می‌شویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب می‌شود.

هر چه شخصی که شما خواهانش می‌باشد PEA بیشتری به درون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش می‌ـیابد. زمانی که شما نمی‌توانید صادقانه، فرد بی‌رغبـتـی را وابسته خود کنید، به کارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملاً میسر خواهد نمود. امتحان کنید. مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت‌زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

● روی بر نگردانید.

دیـگر یـافته‌های تعیین‌کننده در تحقیقات روبین: اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می‌کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم بر گردانده شود.

باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا می‌کنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می‌شـوید. لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسان‌ها، این تکنیک را "چشمان آب نباتی" نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می‌دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی بر نگردانید.

وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی‌میلی و آهستگی انجام دهید دقیقاً مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده‌اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگر آن‌قدر کم‌رو و خجالتی می‌باشید که قادر نیستید مستقیماً به چشم‌ها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـَرف نظر کرده و از روش زیر، استفاده نمایید.

به فردی که وارد گفتگوی شما شده روی بر گردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود باز گردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما می‌خواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه‌مند هستید.

● از علم مردمک‌سنجی کمک بگیرید...

ما هـمگی با حالت چشم‌ها، پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آن‌ها می‌نگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک‌های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک‌سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می‌دهیـم.

شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می‌گویند چشم‌ها هیچگاه دروغ نمی‌گویند). اما شما می‌توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب، حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشم‌ها مُتَّسِع می‌گردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغ‌ها در رستوران‌های رمانتیک ضروری می‌باشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب‌تر به نظر می‌رسند، مردمک‌های منبسط، نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر، یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر، طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـم‌ـها بـزرگـتـر به ـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آن‌هـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذاب‌تر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد.

بـر وی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می‌داریم می‌نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می‌شوند.

این را نیز می‌تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این‌بار پژوهشگران، تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشم‌های مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـاء، مـردمـک چـشـم‌هـای مردان، به روی تصویر مورد نظر، منبسط می‌گشت.

این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیداً مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره‌های سیاه، متسع و بزرگ شده باشد!

منبع: سایت زشت و زیبا

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی