چگونه سَر زِ خجالت بَر آورم بَرِ دوست

مجله اینترنتی فهادانچگونه سَر زِ خجالت بَر آورم بَرِ دوست که خدمتــی به سِزا بَر نیامد از دستم ===== بسوخت حافـظ و آن یـار دلنواز نگفـت که مَرهمش بفرستم چو خاطرش…

امروز شنبه 06 خرداد 1396