اذن پدر در ازدواج موقت

مجله اینترنتی فهادانکدام مرجع تقلید اذن پدر دختر را لازم نمی داند؟ - اذن پدر - صیغه - عقد موقت -

امروز پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396