مقدارِ خطا، شاخص خوبی براي ارزيابی میزانِ تربيت در انسان!

مجله اینترنتی فهادانمعنای خطا، نهج‌الفصاحة، نهج‌الدرایة، شرح حدیث، توبه، خطّاء، خیر نسبی، خیر مطلق، استغراق افرادی و اجزایی.

امروز دوشنبه 07 فروردین 1396