جهنم برهوت فراق با خوبان است.

مجله اینترنتی فهادانخوف عشق حزن طریحی ابن فارس مصطفوی شرح حدیث نهج الفصاحة

امروز سه شنبه 03 اسفند 1395