کتاب: امام علی صدای عدالت انسانی نوشته جورج جورداق مسیحی

مذهبی شخصیّت‌ها دانلود کتاب

کتاب: امام علی صدای عدالت انسانی نوشته جورج جورداق مسیحی

فیلمی از جرج جرداق (جوردق) مسیحی
نویسنده کتاب الامام علی الصوت العداله الانسانیّة
نویسنده کتاب علی علیه‌السلام صدای عدالت انسانی
Imam Ali, the voice of human justice

لینک دانلود

دانلود کتاب "امام علی علیه السلام،  صدای عدالت انسانی"

به سه زبان عربی _ فارسی _ انگلیسی

 

مجموعه پنج کتاب ارزشمند با محوریّت "امام علی (علیه السلام)" در عناوین مختلف، از جورج جرداق مسیحی لبنانی، عرضه شده برای دانلود از مجلّه اینترنتی فهادان

به سه زبان عربی ـ فارسی ـ انگلیسی


تحمیل مجموعة خمس مجلّداتِ کتاب "الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة" في مجلّدةٍ واحدة؛ تألیف: "جورج جرداق" George Jordac الکاتب المسیحي اللبناني المعاصر


Download of "Imam Ali, the voice of human justice", by George Jordac

لینک‌های دانلود:


تصویر پشت جلد کتاب: Imam Ali, the voice of human justice

جملاتی از جرج جرداق در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام که توسّط استاد خوبم سید احمد سجادی به انگلیسی ترجمه شده است:

۱-"ای روزگار!تو را چه می شُد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی تا در هر عصر و زمانی، بزرگ مردی چون علی علیه السلام را با آن عقل و با آن قلب، با آن زبان و با آن شمشیر به (دنیای) انسانیّت عطا می کردی؟!"

۱. “O' time! What would happen to you if you mobilized all your forces and bestowed a great man as "Ali" to humanity every age, with his wisdom, heart, tongue & sword?!”

و در ادامه می گوید:

۲- "او شهید راه حق، پدر شهیدان،"صدای عدالت انسانی" وشخصیت جاوید مشرق زمین است!"

- "امام علی علیه السّلام صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق مسیحی، نشر فراهانی - تهران: ۱۳۴۴ش، ج۱ ص۶۹

۲. “He is the martyr of the right way, the martyrs' father, "the voice of human justice" & the everlasting personality of the East!”, George Jordâc (a Lebanese Christian writer).

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", v ۱, p ۶۹

و در جایی دیگر از همین کتاب گوید:

۳- "اگر علی علیه السلام نتوانست مثل بنی امیه بر مردم حکومت ظاهری کند - و هرگز رسالتش چنان حکومتی نبود - در عوض، توانست بر دل های پاک حکومت کند.

- "امام علی، صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق، نشر فراهانی - تهران، ج۱ ص۷۳

۳. “If "Ali" couldn't rule over people outwardly as "the Umayyads" did - and he wasn't due to do such rule - instead he could rule over clean pure hearts.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۱/۷۳

۴- "علی علیه السلام با زندگی و مرگ خود، و با آنچه به مردم آموخت و از خود بجا نهاد، همیشه سربلند و پر افتخار خواهد ماند. او با شمشیرش در برابر لشکر متجاوزان ایستاد، و با قلب و زبانش در برابر لشکری از افکار ارتجاعی (خوارج) مقاومت ورزید، و با اندیشه بی نظیرش، و با استواریش در قبال طوفان ها، در برابر لشکری از زورمندان، سرمایه داران، طمع کاران و سرشناسان، ایستادگی نمود."

- "امام علی، صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق، نشر فراهانی - تهران، ج۲ ص۲۴۳

۴. “Ali-with his life& death,& with what he taught people& left to them-will remain honored& proud. He resisted against the army of aggressors by his sword,& opposed a division of reactionary dogmas (Khavârej) by his heart& tongue, & withstood the organizations of aristocracy, capitalism& rapine, by his incomparable reflection, impervious determination & endurance against gales.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۲/۲۴۳

۵- "در دستور و برنامه علی علیه السلام چیزهایی خواهید یافت که بی شک، برتر و بالاتر از موادّ اعلامیه جهانی حقوق بشر است!"

- جورج جرداق، "امام علی علیه السلام، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی- تهران، ج۳ ص۱۵۰

۵. “George Jordâc: "In Ali's instruction & program, you will find many things doubtlessly higher than & preferable to the universal declaration of human rights!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۳/۱۵۰

۶- "علی علیه السلام گاه درباره برخی مردان (کوفیان)، سخنان تندتری نسبت به زنان داشته... پس ادعای "تحقیر زن" از طرف امام علی، کاملاًً بی اساس است... آری، علی علیه السلام زن را، وقتی عامل فساد، تباهی، فتنه و اغتشاش باشد، مورد سرزنش قرار داده، چنانکه بر مرد نیز به همین سبب، سرزنش نموده است... آیا در اندوه عمیق و وصف ناپذیر علی علیه السلام در سوگ همسرش فاطمه علیها السلام دلیلی آشکار بر ارزش زن به عنوان انسانی کامل و بهرمند از حق بشری نیست؟!"

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج۳ ص۲۱۸

۶.“Ali sometimes rebuked men (of Kufah) more than women... Thus, it's thoroughly false to say:"Ali humiliated women!"... Yes, Ali rebuked women causing corruption& seditiousness, as he rebuked men when they were so... Isn't there a convincing proof of women's worth-as perfect persons having all human rights-in Ali's indescribable profound sorrow at his loyal wife: Fâtimà?!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۳/۲۱۸

۷- "علی علیه السلام بر منبر، با اعتماد به نفس، سخن حق می گفت. او بسیار زیرک و سریع الإدراک بود. راز دل مردم و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت پر از آزادگی، انسانیت و فضیلت، تا آن جا که چون زبان گیرا و شیرینش به سخن گشوده می شد و راز درونش را بیان می داشت، مردم خفته را بیدار می ساخت و عواطف انسانی آنان را به جنبش در می آورد..."

- امام علی علیه السلام صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، نشر فراهانی-تهران، ج۴ ص۴۶۸م

۷. “Ali - on his pulpit - was delivering his firm rightful speeches. He was very intelligent, of quick apprehension, well-accustomed to people's hearty secrets& interior desires. He had a heart filled with broad-mindedness, humanity& virtue; to the extent that when his enchanting tongue started expressing his inner mystery, awakened asleep people& animated their human sentiments...”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۴/۴۶۸ r

۸- "جرج جرداق: مارشلوس Marcellus‏ در کتاب"سفری به شرق" (ج۱) گفته: زبان عربی، غنی ترین، فصیح ترین، جامع ترین و احساسی ترین زبان جهان است که با ترکیبات فعلی خود، اندیشه را به پرواز درآورده، فکر را به دقت وا می دارد... این زبان عربی را، با آن صفات که مارشلوس گفته ویا نگفته، همه را در بیان وادبیات علی علیه السلام به وضوح خواهی یافت! پس، بلاغت و ادبیات علی علیه السلام همیشه در خدمت تمدن و بشریت بوده و خواهد بود!"

-جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج۴ ص۴۷۲م

۸. “Marcellus said in his book "A Trip To The East": Arabic is the richest, most fluent, comprehensive& sensitive language in the world, that causes reflection to fly& thought to ponder, with its verbal compounds". This Arabic, with what Marcellus said or didn't, you find all clearly in Ali's speeches. Thus, Ali's eloquence is& will be always in the presence of civilization& humanity.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۴/۴۷۲ r

۹- "واقعاً سزاوار است که در جهان امروز، آتش افروزان جنگ و عوامل بدبختی ملل، به سخنان قهرمان اندیشه، بزرگ مرد وجدان انسانی: علی علیه السلام گوش فرا دهند و آنها را حفظ کرده، در مقابل گوینده اش تعظیم کنند."

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج۴ ص۴۷۶م

۹‎. “It's right today that fire-kindlers of war & causes of people's misfortune, listen to the champion of reflection& humanity: Ali's speeches, memorize them & bow to this speaker!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۴/۴۷۶ r

۱۰- "شیعه در تاریخ، برای اجتماعی سالم از تبعیض، همیشه پناهگاه ستمدیدگانی بوده که در پناه آن گرد آمده اند و در مقابل ستمگران و توسعه طلبان به مبارزه برخاسته اند. پس تشیّع، دارای مشخصات روشن و صریح اجتماعی است."

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی- تهران، ج۶ ص۱۶۵

۱۰. “Shiism in history was always the refuge of the oppressed, gathering against oppressors& expansionists, seeking a society safe from discrimination (a utopia). So, shiism has bright characters.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۶/۱۶۵

۱۱- پشت جلد کتاب جرج جرداق (علیّ، صوت العدالة الإنسانیة) از قول وی نوشته:

"ای علی! اگر بگویم: تو از مسیح بالاتری، دینم نمیپذیرد! و اگر گویم او از تو بالاتر است، وجدانم نمیپذیرد! نمیگویم تو خدا هستی! ولی تو چه بشری هستی! و من نمیدانم تو چگونه بشری هستی! پس خود بگو به ما ای علی: تو کیستی؟!".

"یٰاعَلِیّ! إنْ أَقُلْ إنَّکَ أعْلٰی مِنَ المَسِیْحِِ، لا یَقبَلْ دِینِی! وَ إنْ أَقُلْ إنَّهُ أعْلٰی مِنْکَ، لٰا یَقبَلْ وجدانِی! لٰا أقولُ: أنْتَ إلهٌ! وَ لٰکِنْ أقولُ: أنْتَ بَشَرٌ، أیُّ بَشَرٍ! وَ لٰا أدْرِی أیُّ بَشَرٍ أنْتَ؟ فَقُلْ لَنٰا أنْتَ یٰا‌عَلِیّ: مَنْ أنْتَ؟!"

۱۱- Written on the back cover (dorse) of George Jordâc’s book (called: Ali, The Voice Of Human Justice) quoted from him:

“O' Ali, if I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it! & if I say he's superior to you, my conscience won't accept it! I don't say you're God! but I say you're a human, what a human! & I don't know what a human you are! So, tell us yourself, o' Ali: Who are you?!”

۱۲- "صدای محمد صلی الله علیه و آله":

جورج جرداق مسیحی:

"این همان محمد صلی الله علیه و آله است، پیامبر بت ‌شکن تاریخ و کوبندهٔ انواع بت‌ پرستی، یعنی: مال ‌پرستی، سرمایه ‌پرستی، آداب و رسوم کهنه (پوچ و خرافی) و پرستش احمقانه ی نژاد و خون (ناسیونالیسم و نژادپرستی)، که همگی، "انسان" را از برادر "انسان" خود دور ‌میکند!... زیرا همهٔ مردم دنیا برادرانی هستند که با هم برابرند!... این صدا، پس از محمد صلی الله علیه و آله صدای علی علیه السلام بود...".

-جرج جرداق،"امام علی، صدای عدالت انسانی"،نشر فراهانی-تهران، ج۱،ص۴۶-۵۱.

۱۲- “The voice of Mohammed”:

George Jordâc:

“He is that idol-breaker of history, the Prophet breaking all kinds of idolatry, such as: avarice, capitalism, many old vain common ceremonies or customs, foolish nationalism or racism, those which always divide between two human brothers! ... Because all people of the world are brothers that are equal... It was - after Mohammed's - the voice of Ali”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", ۱/۴۶-۵۱.

۱۳- جرج جرداق مسیحی در مصاحبه با نشریه عربی "المنبر" ۲۰۱۲م:

"عهدنامه (فرمان) علی علیه السلام به مالک اشتر، مترقی ‌ترین قانون اساسی (منشور) در میان همهٔ ملت ها - تا کنون - بوده و خواهد بود."

- مجله"آشیانه دوستی"(مقالات نهج البلاغه)، ش۲۶، خرداد ۱۳۹۰.

۱۳- “Ali’s charter to Malek-al-Ashtar has been up to now & will remain the most advanced constitutional law in all constitutions of all nations!”, George Jordâc, “Al-Menbar’s interview”, ۲۰۱۲ .‎

۱۴- "رَوائِعُ(شگفتیهای) نهجِ ‌البَلاغة"، کتاب دیگری از جورج‌ جرداق مسیحی است. پشت جلد آن از قول وی چنین نوشته:

"شگفتیهای کلام علی علیه السلام در من شوقی برانگیخت که ۲۰۰ بار نهج البلاغه را خواندم! و هر بار، روزنه جدیدی از اسرار آن به روی من گشوده شد! و اکثر خطبه های آن را در خردسالی حفظ شدم!".

"رَوائِعُ کَلِماتِ عَلیٍّ علیه السلامفِیْ ‌نَهجِ البَلاٰغَةِ، أثارَتْ فِی فُؤادِی شَغَفاً بِأنْ اُطالِعَهُ مِأتَیْ مَرَّةٍ! وَ فِی کُلِّ مَرَّةٍ فُتِحَتْ لِیْ فُتْحَة‏ٌ ٌجَدِیْدَةٌ عَلٰی أسْرٰارِهِ! وَ حَفِظْتُ‏ُ‏ أکْثَرَ‏ خُطَبِهِ فِی الصِّغَرِ".

۱۴- Written on the back cover (dorse) of the other book of George Jordâc (called: “Wonders of The Eloquence Way” =Nahj-ol-Balâghà) :

“The wonders of Ali's speeches in Nahj-ol-Balâghà (=The Eloquence Way) ravished my heart so much that I studied it ۲۰۰ times, and every time a new view of its mysteries opened to me; And I memorized most of its lectures in my childhood!”

۱۵- خاتمه معرفی کتاب جرج جرداق مسیحی: "علی علیه السلام، صوت العدالة ‌الإنسانیة":

وی در مصاحبهٔ اخیر با نشریه "المنبر"(۲۰۱۲م) جریان عجیب چاپ کتاب را گفت:

«...وقتی نشریه "الرِّسالة" لبنان، فقط دو فصل اثرم را چاپ کرد، "پدر نجم" (رئیس مدرسه راهبان کَرمَلی شهر جونیه - در شمال بیروت) تماس گرفت و گفت:

"حاضرم هزینهٔ چاپ کل کتاب را بپردازم! زیرا شخصیت امام علی علیه السلام مرا به یاد عیسی مسیح علیه السلام انداخت!"

پس از انتشار وسیع این اثر و استقبال از آن، ناشر قدری از سود را برای "پدر نجم" فرستاد. ولی وی نپذیرفت و گفت: "این کار را برای پول نکردم! آن را به فقرا بدهید!"...».

۱۵- Wonders of the first impression of George Jordâc’s book “Ali, The Voice Of Human Justice”, from “Al-Menbar’s” interview with him, ۲۰۱۲:

“When the periodical “Al-Resâlà” published only two chapters of my book, “Father Najm” (the principal of “The Monks’ School” of “Carmelites”, in “Junià” – in the north of “Beirut”) called & said:

“I’m ready to pay for publishing the whole of this book, because Ali's character reminded me of Jesus Christ!”

After the publication, the publisher sent some profit to “Father Najm”, but he refused & told the publisher to donate all his profit, as charity, to the poor!”.

تهیّه شده توسّط استاد خوبم استاد سیّد احمدِ سجّادی

 

نظرات مطلب

  1. با عرض سلام
    می بخشید اطلاعات بیشتری از این نسخه ها دارید ؟
    مترجم ان نسخه های فارسی و انگلیسی رو می خواستم و نیز محقق کتاب عربیش
    می بخشید چون یک نسخه دارم می خواستم علکی دانلود نکنم
    خیلی ممنون

ارسال نظر

جهت درج آگهی فروش یا خرید کلیه به کانال تلگرام بانک جامع اهداء کنندگان عضو به آدرس تلگرامی زیر مراجعه فرمایید.

https://telegram.me/shopkoliyeh

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی