ظَنُّ المُؤمِنِ کهانَة(1) یعنی چه؟ قد يصدق ظن العاقل بسبب فطانته كما يصدق حكم الكاهن بسبب كهانته. یعنی همانطور که کاهن به خاطر کهانت و سحر پیشگویی می‌کند بسیار اتفاق می‌افتد كه عاقل به خاطر فطانت و علمی که به سنت‌های الهی و قواعد جهان خلقت دارد گمان او صادق می‌شود. هر اشارت که مرد عاقل کرد بر اشارات او مزيد مجوي ظن عاقل بود به هر کاري در اصابت چو حکم اخترگوي 1. المناقب/376...